Personal

Som arbetsgivare hanterar Tellusbarn samtliga medarbetares personuppgifter. Vi använder dem i kommunikation med myndigheter, för att följa gällande lagstiftning och kollektivavtal. Uppgifterna används även i våra interna administrativa system. Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

Namn, Personnummer, Kön, Adress, E-postadress, Telefonnummer, Foto, Namn närmast anhörig, Relation närmast anhörig, Telefon närmast anhörig, CV, Facklig tillhörighet, ev Skyddad identitet, Utdrag ur belastningsregistret, läkarintyg, frånvarohistorik, sjukdom, allergier, specialkost och medicinering.
Källa för personuppgifter: Den registrerade

Externa företag/system som behandlar dina personuppgifter
Hogia Sverige AB samt Timeplan/Exsens AB
Behandlar följande personuppgifter: Namn, Personnummer, Adress, Telefonnummer, E-postadress. Lönerelaterade uppgifter.

Avonova Företagshälsovård
Personnummer, Namn

Kommunal, Lärarförbundet, Vision
Personnummer, Namn, lön och anställningshistorik

Dina rättigheter

Som anställd har du alltid rätt att få information om varför Tellusbarn behöver behandla dina personuppgifter, vem som ansvarar för att de förvaras på ett säkert sätt, hur länge de ska förvaras och vad de ska användas till. Du har också rätt att få information om vilken rättslig grund som finns för att vi ska få behandla dina personuppgifter.

Tellusbarn kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för det syfte de samlades in för. Om du ångrar ett samtycke har du rätt att få dina personuppgifter, som samlades in med stöd av samtycket, raderade om de inte strider mot GDPRS riktlinjer.

Du har även rätt att framföra åsikter angående hur Tellusbarn hanterar dina personuppgifter. Du kan när som helst begära ett utdrag som visar vilka personuppgifter som Tellusbarn behandlar.

Vad får jag som medarbetare göra?

Här på Tellusbarn är det av yttersta vikt att vi skyddar barnens, vårdnadshavarnas och de anställdas integritet och rättigheter när vi behandlar deras personuppgifter. Detsamma gäller när vi behandlar våra kollegors uppgifter. När du ska hantera personuppgifter, tänk först efter om det är nödvändigt, vilken typ av personuppgift det handlar om och vilket skydd som krävs. Till exempel är det viktigt att inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt och att känsliga uppgifter lagras i säkra system.

Vem kontaktar jag?

Tellusbarn AB är ansvarig för personuppgifter kopplade till alla företagets medarbetare. Det innebär att det är styrelsen i bolaget som är personuppgiftsansvariga.

Har du frågor om hur dina personuppgifter hanteras kontakta i första hand din närmaste chef. 

Vill du ha ett registerutdrag kontaktar du Tellusbarns dataskyddsombud.

E-post: gdpr@tellusbarn.se

Postadress: Tellusbarn i Sverige AB, Drottninggatan 81A, 111 60 Stockholm

Märk kuvertet med ” GDPR ” och styrk din identitet med en kopia av giltig legitimation

Dina rättigheter i korthet

Du kan när som helst begära att:

  • få en kopia av dina personuppgifter.
  • få rätta och radera dina personuppgifter.
  • invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Tips! Här kan du läsa mer om GDPR:
https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss på Tellusbarn om du har några frågor.