Att stimulera barns sociala förmågor genom leken

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt ”Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor” ger intressanta perspektiv på hur pedagoger kan stötta barns sociala förmågor i förskolan. Forskningen som är sammanställd i översikten rör barn som är mellan 1-6 år och handlar om det målstyrda arbete som ska prägla förskolans verksamhet. Samtidigt som begreppet undervisning mer och mer präglar förskolans innehåll är det viktigt att värna om barns intressen och lustfyllda lärande. Detta innebär att förskolans undervisning ska vara lekfull och ge utrymme för barns initiativ. Därför krävs det att pedagoger i förskolan är flexibla och måste vara beredda på att förändra planeringar och metoder utifrån barnens individuella förutsättningar och intressen.

För att få kännedom om vad som intresserar varje barn behöver pedagogerna följa och delta i barnens lek. Genom leken kan pedagogerna fånga upp det som barnen tycker är viktigt för dem just nu. Leken är barns främsta uttrycksform, där använder de en rad sociala förmågor, exempelvis förmågor som rör samhörighet, kommunikation och samarbete. Studierna i översikten visar på hur förskolans pedagoger kan stötta barnen i att utveckla dessa förmågor, främst genom att vara lyhörda inför deras behov och intressen. Att vara lyhörd innebär att lyssna in och försöka förstå vad barnen uttrycker, för att sedan anpassa undervisningen utifrån detta.

I studierna som gjorts har forskare studerat och analyserat leksituationer i olika förskolor. Det har visat sig att pedagogernas ledarskap spelar en viktig roll i leken, liksom att det är pedagogen som behöver ta ansvar för lekens förutsättningar. I översikten delas pedagogernas handlingar in i tre delar; att regissera, att delta och att observera och reflektera. Att regissera för lek betyder att man som pedagog planerar och förbereder verksamhetens miljö för lek, på så sätt skapas förutsättningar för att leken ska kunna genomföras. Genom att delta i leken kan sedan pedagogen föra in olika idéer som tar leken vidare, medla och ge strategier vid konflikter, samt skapa möjligheter för alla barn att delta. Vid observation och reflektion kan pedagogen skaffa sig kunskap om varje barns individuella förutsättningar och intressen, för att sedan utveckla leken utifrån denna kunskap.

Resultaten i översikten belyser vad som händer mellan barnen, och mellan barn och pedagog i olika leksituationer. Denna kunskap kan användas för att nå ökad förståelse av det som sker i barns lek och av pedagogens betydelse i barns lek. Forskningen sätter ord på det som sker i leken, genom att använda olika begrepp och teman, som kan öka förståelsen för hur förskolans pedagoger kan leda och stötta barns lek.

Skolforskningsinstitutets systematiska översikter är främst till för förskollärare och lärare, för att skapa en länk mellan forskning och praktik.

Här kan du läsa mer om översikten

https://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/publicerade-systematiska-oversikter/att-genom-lek-stodja-och-stimulera-barns-sociala-formagor/

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 13 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra förskolechefer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.[:en]kolforskningsinstitutets forskningsöversikt ”Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor” ger intressanta perspektiv på hur pedagoger kan stötta barns sociala förmågor i förskolan. Forskningen som är sammanställd i översikten rör barn som är mellan 1-6 år och handlar om det målstyrda arbete som ska prägla förskolans verksamhet. Samtidigt som begreppet undervisning mer och mer präglar förskolans innehåll är det viktigt att värna om barns intressen och lustfyllda lärande. Detta innebär att förskolans undervisning ska vara lekfull och ge utrymme för barns initiativ. Därför krävs det att pedagoger i förskolan är flexibla och måste vara beredda på att förändra planeringar och metoder utifrån barnens individuella förutsättningar och intressen.

För att få kännedom om vad som intresserar varje barn behöver pedagogerna följa och delta i barnens lek. Genom leken kan pedagogerna fånga upp det som barnen tycker är viktigt för dem just nu. Leken är barns främsta uttrycksform, där använder de en rad sociala förmågor, exempelvis förmågor som rör samhörighet, kommunikation och samarbete. Studierna i översikten visar på hur förskolans pedagoger kan stötta barnen i att utveckla dessa förmågor, främst genom att vara lyhörda inför deras behov och intressen. Att vara lyhörd innebär att lyssna in och försöka förstå vad barnen uttrycker, för att sedan anpassa undervisningen utifrån detta.

I studierna som gjorts har forskare studerat och analyserat leksituationer i olika förskolor. Det har visat sig att pedagogernas ledarskap spelar en viktig roll i leken, liksom att det är pedagogen som behöver ta ansvar för lekens förutsättningar. I översikten delas pedagogernas handlingar in i tre delar; att regissera, att delta och att observera och reflektera. Att regissera för lek betyder att man som pedagog planerar och förbereder verksamhetens miljö för lek, på så sätt skapas förutsättningar för att leken ska kunna genomföras. Genom att delta i leken kan sedan pedagogen föra in olika idéer som tar leken vidare, medla och ge strategier vid konflikter, samt skapa möjligheter för alla barn att delta. Vid observation och reflektion kan pedagogen skaffa sig kunskap om varje barns individuella förutsättningar och intressen, för att sedan utveckla leken utifrån denna kunskap.

Resultaten i översikten belyser vad som händer mellan barnen, och mellan barn och pedagog i olika leksituationer. Denna kunskap kan användas för att nå ökad förståelse av det som sker i barns lek och av pedagogens betydelse i barns lek. Forskningen sätter ord på det som sker i leken, genom att använda olika begrepp och teman, som kan öka förståelsen för hur förskolans pedagoger kan leda och stötta barns lek.

Skolforskningsinstitutets systematiska översikter är främst till för förskollärare och lärare, för att skapa en länk mellan forskning och praktik.

Här kan du läsa mer om översikten

https://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/publicerade-systematiska-oversikter/att-genom-lek-stodja-och-stimulera-barns-sociala-formagor/

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 13 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra förskolechefer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.[:]

Fler inlägg

Aktuellt från oss

Att arbeta med tydliggörande pedagogik i förskolan

För att vistelsen på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik behöver barnen få uppleva att vardagen är begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är viktigt att dagens struktur och rutiner är tydliga för barnen, samt att alla vet och förstår vad som ska hända och vad som förväntas av dem. En vardag som är hanterbar och förutsägbar skapar trygghet och sammanhang. Ett sätt att få dagen på förskolan mer begriplig är att använda sig av tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik handlar om att använda visuella strategier som komplement till det talade språket. En vanlig visuell strategi är att använda bildstöd. Barn

Piazzan

Kreativa och utforskande barn på förskolan Piazzan

Barnen är intelligenta om vi vuxna ger barnen möjligheter, barnen ska få tänka fritt och kreativt.  Med inspiration av Reggio Emilias filosofi har vi tagit ställning för att aktivt ta till vara och undersöka de Hundraspråkliga. Barn har hela tiden något att berätta, de är i berättande världar. Med hjälp av olika språk hör vi dessa berättelser på olika sätt. En nyckel till lärande och utveckling är det kreativa, att få känna att man har möjlighet att förändra och påverka sin lärsituation. Förskolans pedagoger behöver ge barnen möjlighet att omskapa relationer, hjälpmedel och situationer, och ge möjlighet att prova många gånger i olika sammanhang, och med olika typer av hjälpmedel. På Piazzan ger pedagogerna barnen möjlighet att vara delaktiga