skip to Main Content
Inskolning Med Trygg Anknytning

Under början av året möter vi många nya barn i förskolan och begrepp som anknytning och trygghet blir högaktuella för både förskolornas pedagoger och barnens familjer.

Anknytning innebär att det finns starka känslomässiga band mellan människor som känner trygghet och förtroende gentemot varandra. För yngre barn är en trygg anknytning till minst en person avgörande för att utvecklas till en trygg individ med god självkänsla. En positiv anknytning är också viktig för att det lilla barnet senare ska kunna skapa goda relationer med andra och för det psykiska måendet på både kort och lång sikt.

Anknytningsbehovet är stort hos yngre barn, de kan inte själva reglera sina känslor utan behöver omvårdnad och tröst av vuxna som är uppmärksamma på deras signaler och behov. Förskolan har därför en betydande roll i anknytningsprocessen eftersom de flesta barn i Sverige börjar förskolan under sina två första levnadsår, då anknytningen är en central del av barnets liv.  Anknytningssystemet kan antingen vara aktiverat eller i viloläge. Ett aktiverat anknytningssystem innebär att barnet visar oro eller stress, medan ett barn som är tillsammans med en välkänd och trygg vuxen har ett anknytningssystem i viloläge. Ett aktiverat anknytningssystem kan gå ned i viloläge genom att en lyhörd vuxen svarar på barnets behov och ger tröst och närhet. På så sätt behöver förskolans pedagoger vara uppmärksamma på vad varje barn uttrycker och kunna tyda vad de behöver. Det är bara när barnets anknytningssystem är i viloläge som barnet kan leka och utforska, därför är en trygg anknytning i förskolan avgörande för att barnet ska kunna lära och utvecklas i verksamheten.

För att skapa en god anknytning i förskolan behövs minst en pedagog som barnet får möjlighet att bygga en trygg relation med. Denna relation behöver utvecklas direkt under inskolningen, när barnets förälder eller annan närstående är med i verksamheten. För att barnet ska börja känna trygghet i den nya miljön är det viktigt att det finns tydliga inskolningsrutiner som både personal och vårdnadshavare känner till. Samverkan med barnets vårdnadshavare har en central roll under inskolningen. Förskolan är oftast en ny och okänd miljö för både barnet och de närstående. På så sätt är det viktigt att det ges utrymme för frågor och att förskolans pedagoger lyssnar in och förklarar verksamhetens innehåll och rutiner redan från början.

För att inskolningen ska bli så positiv som möjligt är det viktigt att alla vuxna runt barnet är uppmärksamma på det barnet uttrycker och anpassar inskolningens längd efter hur anknytningsprocessen utvecklas.  När det är dags att lämna över barnet på förskolan är det viktigt att barnet tas emot på ett tydligt sätt av en pedagog. Ett bra sätt att tänka är att barn inte ”lämnas” på förskolan, utan istället tänka att de ska ”överlämnas” till en pedagog som tar emot aktivt. Ju tydligare överlämningsrutiner som finns, desto lättare kommer överlämningen bli för både barn och vårdnadshavare. Det underlättar för barnet om avskedet, när det väl ska ske, är kort och tydligt. Om överlämning blir utdragen får barnet blandade signaler av sin närstående och det blir svårare att förstå vad som kommer hända härnäst. Därför är det bra om vårdnadshavaren säger ett tydligt hej då, på ett avslappnat och tryggt sätt. Om barnet är ledset är det pedagogen som ska trösta och leda in barnet på något som kan vara intressant och roligt.

Här finns mer att läsa om och titta på angående anknytning och inskolning i förskola:

https://www.spsm.se/stodmaterial-forskola/start—stodmaterial-forskola/anknytning/

https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/forskola-och-skola/forskola/anknytning-i-forskolan

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 15 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra rektorer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.

 

Back To Top
×Close search
Search
X