Vi har höga krav på vår pedagogiska kvalitet och ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Det är också oerhört viktigt för oss att du som förälder känner dig trygg med oss och vår verksamhet.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning eller vår verksamhet framför du det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan.

Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår, vänd dig till rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera. Du kan antingen maila förskolechefen eller boka ett möte. Vill du tala ditt modersmål vid mötet, kontakta oss så kan vi antingen se till att en pedagog som talar ditt språk deltar vid mötet, eller en utomstående tolk.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd med verksamheten gör du ett skriftligt klagomål till Tellusbarns vd Bijan Fahimi. Den mailas till bijan.fahini@tellusbarn.se  

Meddela då vilka du redan talat med angående ditt klagomål.

Vill du vara anonym när du framför dina synpunkter har många förskolor förslagslådor. Vi rekommenderar dock att du anger dina kontaktuppgifter så vi kan återkoppla till dig.

På alla våra förskolor uppmuntrar vi föräldrar att engagera sig i ett föräldraråd, där föräldrar får ytterligare möjlighet att framföra förslag och få en fördjupad inblick i organisationen av vår verksamhet.

Inom 10 arbetsdagar ska förskolechefen ge svar på ditt klagomål. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat och kräva längre tid att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Förskolan redovisar till huvudmannen vilka klagomål som inkommit, hur dessa har utretts och följts upp.

  Hjälp oss att skapa en bättre förskola

  För att utveckla samarbetet och dialogen med vårdnadshavare arbetar vi på olika sätt och genom olika kanaler.

  Överlämning vid hämtning och lämning
  Den dagliga dialogen i samband med hämtning och lämning är överlägset den viktigaste formen av kommunikation mellan hem och förskola. Som vårdnadshavare ska du regelbundet få höra vad som hänt på förskolan och hur ditt barn haft det. Medarbetarna har rutiner för att informera varandra om barnens vardag så du som vårdnadshavare får den information du behöver oavsett vilken pedagog du möter vid hämtning. Vi vill också gärna få information från er vårdnadshavare om det som händer på hemmaplan och hur vi bäst kan stötta era barn och er från förskolans sida.

  Utvecklingssamtal
  Förskolan bjuder varje termin in barnets vårdnadshavare till utvecklingssamtal angående barnets tillvaro i förskolan. Det är ett bra tillfälle att ställa frågor om ditt barn och verksamheten. Men du kan naturligtvis när som helst boka ett möte med ditt barns pedagoger om du har frågor kring verksamheten eller ditt barns tillvaro på förskolan.

  Föräldramöten
  En gång per termin bjuds alla vårdnadshavare in till föräldramöte på förskolan. På våra föräldramöten informerar vi om vår verksamhet.

  Föräldraråd
  Att engagera sig i föräldrarådet är ett bra sätt att få fördjupad insyn i förskolans verksamhet, och en möjlighet att ta upp frågor i ett mindre forum. Ett föräldraråd utgörs av föräldrarepresentanter som möts 1-2 gånger per termin för att diskutera frågor som rör verksamheten tillsammans med förskolechefen och eventuellt någon representant från personalen. Någon av vårdnadshavarna skriver ett protokoll som distribueras till övriga familjer. Alla som vill har möjlighet att vara med i föräldrarådet.

  Vi använder den digitala lärplattformen InfoMentor på våra förskolor. I InfoMentor kan du som vårdnadshavare anmäla om ditt barn är frånvarande, läsa om sådant som sker i verksamheten och se vad ditt barn gör på förskolan, genom portfolion och tidslinjen. När familjer och barn introduceras på förskolan ges information om lösenord och hur man använder InfoMentor som app.

  I slutet av varje termin bjuder vi in alla familjer till en vernissage (på våren kallas den sommarfest) där barn och pedagoger får möjlighet att visa upp sin verksamhet.

  Vi tillämpar föräldraaktiv introduktion. Det innebär att våra nya barn och vårdnadshavare introduceras i verksamheten under några dagar. Under den tiden är du som vårdnadshavare med ditt barn hela tiden.

  Syftet med föräldraaktiv introduktion är att vårdnadshavare och barn tillsammans ska få bli trygga i miljön, med verksamheten och pedagogerna innan barnet ska lämnas första gången. Efter några dagar tillsammans lämnar vårdnadshavaren barnet på förskolan i dialog med pedagogerna på avdelningen.

  Introduktionens längd anpassas efter varje individuellt barn i dialog med barnets vårdnadshavare. Efter några veckor hålls ett uppföljningssamtal med ansvarig pedagog och det inskolade barnets föräldrar.

  Vi tillämpar föräldraaktiv inskolning. Det innebär att våra nya barn och vårdnadshavare introduceras i verksamheten under några dagar. Under den tiden är du som vårdnadshavare med ditt barn hela tiden.

  Syftet med föräldraaktiv inskolning är att vårdnadshavare och barn tillsammans ska få bli trygga i miljön, med verksamheten och pedagogerna innan barnet ska lämnas första gången. Efter några dagar tillsammans lämnar vårdnadshavaren barnet på förskolan i dialog med pedagogerna på avdelningen.

  Inskolningens längd anpassas efter varje individuellt barn i dialog med barnets vårdnadshavare. Efter några veckor hålls ett uppföljningssamtal med ansvarig pedagog och det inskolade barnets vårdnadshavare.