Flerspråkighet i förskolan

Idag möter förskolans pedagoger allt fler barn som är flerspråkiga och har ett annat modersmål än svenska. Barn kan vara flerspråkiga redan från början, eller ha ett förstaspråk och senare lägga till fler språk under sin uppväxt. Det kan exempelvis röra sig om barn som nyligen flyttat till Sverige eller barn som pratar något av Sveriges fem minoritetsspråk.  Enligt förskolans läroplan och skollagen ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska ges möjlighet att utveckla både sitt eller sina modersmål och det svenska språket.

Förskolan har en viktig roll för barns språkutveckling, men också för att stimulera till en grundläggande förståelse för olika kulturer och tolerans för olikheter. Språket hänger även ihop med barns identitetsutveckling och den kognitiva utvecklingen. När flerspråkiga barn ges möjlighet att använda alla sina språk för att lyssna, tala och tänka kan språken berika varandra och på så sätt stimulerar det den kognitiva utvecklingen. Barn som ges stöttning och stimulans i att använda sitt modersmål tillägnar sig dessutom det svenska språket lättare.

Det finns många olika arbetssätt för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. Några exempel är att använda sagor och sånger på de olika språk som finns i barngruppen och att både barn och pedagoger ges möjlighet att lära sig ord på de olika språken. Det är viktigt att ha ett öppet klimat som präglas av samtal och reflektioner med barnen. För att inkludera alla barn i samtalen kan man använda tecken som stöd för att förstärka det talade språket. Det viktigaste är att skapa meningsfulla sammanhang kring undervisningen, där samspel och lek står i centrum.

Att samverka med barnens vårdnadshavare är självklart en viktig nyckel till flerspråkiga barns språkutveckling. Uppmuntra familjerna att använda modersmålet i samtal och vid högläsning hemma och gör en kartläggning tillsammans av barnens språkliga resurser redan vid inskolningen. För att nå en god samverkan är det viktigt att man som pedagog är inlyssnande och öppen för det som vårdnadshavaren uttrycker kring barnets språkliga erfarenheter och utveckling.

På Skolverkets hemsida finns mer att läsa om flerspråkiga barn i förskolan, där finns även ett stödmaterial att beställa eller ladda ned. Se länk här

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 15 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra rektorer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.