Jurate Wetterberg, TF Rektor

Jurate.wetterbeg@tellusbarn.se

0704455410

Avdelningar: 

Rosa gården- 070-445 76 85

Blåa gården- 070-445 76 86

Adress:

Förskolan Paletten 

Edvard Griegsgången 14

164 32 Kista 

Antal avdelningar: 2

Antal barnplatser: 43

Öppettider: Vi följer Stockholm stads ramtider för öppethållande, vilket för närvarande är 6:30-18:30.

Ansökan sker genom Stockholms Stad. Önskar du även komma i kontakt med oss i samband med ditt förskoleval ber vi dig fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar dig inom kort. 

  Svensk-engelsk förskola med språket och skapandet i centrum

  Mitt i Husby centrum ligger förskolan Paletten, i ljusa lokaler och med en egen trevlig gård. Förskolan har nära till både bibliotek och stora grönområden som ger goda möjligheter för utforskande och lek.

  På Paletten har vi tillgång till en egen konstpedagog och svensk-engelsk profil.

  Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan Paletten är allmänpedagogisk och följer skollagen, läroplanen och andra nationella styrdokument. Vi baserar vår undervisning på barnens intressen och erfarenheter, där leken står i centrum. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Allt är möjligt i leken!

  Vår undervisning innehåller många olika aktiviteter och ger utrymme för barnens eget utforskande. Hos oss ges barnen möjlighet att själva göra aktiva val och vi möter barnen där de är och utmanar dem utifrån sina egna förutsättningar. Förskolan ska vara rolig, lärorik, trygg och säker för alla barn. Därför har vi inarbetade rutiner för både omsorg, undervisning och säkerhet.

  Hos oss på Paletten finns en tydlig och välutvecklad språkmiljö med böcker, sagor, rim och ramsor. I vår undervisning använder vi evidensbaserade och språkstärkande metoder för att kunna stimulera och följa alla barns språkutveckling. Vi lägger stor vikt vid att arbeta med det svenska språket och anpassar våra metoder utifrån att många av våra barn har annat modersmål än svenska.

  Genom att använda många olika uttrycksformer, bildstöd och teckenstöd kan vi möta alla barn utifrån just sina förutsättningar. Vi på Paletten hittar vägar för att barnen ska få möta sitt modersmål även i förskolan och vi samverkar med hemmen för att stärka barnens språkutveckling i alla deras språk.

  Att Paletten har en svensk-engelsk profil innebär att det finns engelsktalande pedagoger som till stor del pratar engelska med barnen, i både undervisnings- och omsorgssituationer.

  Vårt huvudspråk är fortfarande svenska, men vi ser till att sånger, böcker och annat material finns på både svenska och engelska. På så sätt kan barnen tillägna sig båda språken i förskolan. Förskolans pedagoger har strategier för att möta barn som både pratar mer eller mindre svenska och engelska.

  På förskolan finns en konstpedagog som tillsammans med barnen arbetar i skapandeprocesser inom exempelvis bild, form, musik och dans. Med konstpedagogen ges barnen möjlighet att fördjupa sig i olika skapandeprojekt, ibland tillsammans med externa aktörer såsom konstnärer eller med andra förskolor.

  Vår skapandemiljö är tillgänglig för alla barn och barnen ges möjlighet att prova många olika material och tekniker. Att ge barnen utrymme för olika uttrycksformer har stor betydelse för barnens utveckling, såväl språkligt som motoriskt. Att skapa tillsammans främjar dessutom gemenskapen i gruppen och stärker barnens självförtroende.

  Lärande, hälsa och välbefinnande går hand i hand, därför vet vi att omsorgen i förskolan är minst lika viktig som undervisningen. Barn behöver en väl avvägd dagsrytm där de får möjlighet till rörelse och aktivitet, men även till återhämtning och vila. När vi på Paletten planerar förskolans undervisning och dagsrutiner utgår vi från hela barnets dag. Barn mår bäst i små grupper, därför organiserar vi på förskolan vår utbildning så att barnen får vistas i mindre grupper i möjligaste mån.

  Varje vecka har vi olika rörelseaktiviteter med barnen, som precis som all annan undervisningen baseras på lek och glädje. Genom rörelseaktiviteter stimuleras inte bara barnens motoriska förmåga och kroppsuppfattning, vi lägger även grunden för hälsosamma vanor längre fram i livet.

  Nyheter & Notiser