Thomas Nilsson, Rektor
thomas.nilsson@tellusbarn.se
Mob: 070 445 54 15 
 

Ing-Marie Peres, Platsansvarig

 Mob: 072-2531764 

 

Avdelningar:
Fjärilen- 072-253 17 63
Humlan- 072-253 17 64
Nyckelpigan- 072-253 17 65

 

Adress: 

Tellusbarn, Backen
Storholmsbackarna 34
127 43 Skärholmen

Antal avdelningar: 3

Antal barnplatser: 50

Öppettider: Vi följer kommunens ramtider för öppethållande, vilket för närvarande är 6:30-18:30

Ansökan sker genom Stockholms Stad. Önskar du även komma i kontakt med oss i samband med ditt förskoleval ber vi dig fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar dig inom kort. 

  Med språk, hälsa och skapandet i fokus

  Förskolan Backen ligger högt uppe på Storholmsbackarna i Vårberg. Förskolan har en egen gård med många inslag från naturen, där det finns gott om plats för barnens utforskande och lek. På varje avdelning finns det goda möjligheter till skapande verksamhet och en rik språklig miljö där pedagogerna har stor vana att möta flerspråkiga barn.

  Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar, oavsett individuella förutsättningar. Förskolan Backen är allmänpedagogisk och följer skollagen, läroplanen och andra nationella styrdokument. Vi baserar vår undervisning på barnens intressen och erfarenheter, där leken står i centrum. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Allt är möjligt i leken!

  Vår undervisning innehåller många olika aktiviteter och ger utrymme för barnens eget utforskande. Hos oss ges barnen möjlighet att själva göra aktiva val och vi möter barnen där de är och utmanar dem utifrån sina egna förutsättningar och behov. Förskolan ska vara rolig, lärorik, trygg och säker för alla barn. Därför har vi på Backen inarbetade rutiner för både omsorg, undervisning och säkerhet. 

  Hos oss på förskolan Backen finns en tydlig och välutvecklad språkmiljö med böcker, sagor, rim och ramsor. I vår undervisning använder vi evidensbaserade och språkstärkande metoder för att kunna stimulera och följa alla barns språkutveckling. Vi lägger stor vikt vid att arbeta med det svenska språket och anpassar våra metoder utifrån att många av våra barn har annat modersmål än svenska. Genom att använda många olika uttrycksformer, bildstöd och teckenstöd kan vi möta alla barn utifrån just sina förutsättningar. På Backen hittar vi vägar för att barnen ska få möta sitt modersmål även i förskolan och vi samverkar med hemmen för att stärka barnens språkutveckling i alla deras språk.

  Barnen ges möjlighet till olika former av skapande på vår förskola och det finns en skapandemiljö som är tillgänglig för alla barn. Hos oss är det skapandeprocessen i sig som är det viktiga, det är i den vi kan väcka nyfikenhet, upptäcka nytt och stimulera till samspel och kreativitet. I vår undervisning använder vi oss kontinuerligt av bild, musik, sång och dans. Att ge barnen utrymme för olika uttrycksformer har stor betydelse för barnens utveckling, såväl språkligt som motoriskt. Att skapa tillsammans främjar dessutom gemenskapen i gruppen och stärker barnens självförtroende.

  Lärande, hälsa och välbefinnande går hand i hand, därför vet vi att omsorgen i förskolan är minst lika viktig som undervisningen. Barn behöver en väl avvägd dagsrytm där de får möjlighet till rörelse och aktivitet, men även till återhämtning och vila. När vi på Backen planerar förskolans undervisning och dagsrutiner utgår vi från hela barnets dag. Barn mår bäst i små grupper, därför organiserar vi på förskolan vår utbildning så att barnen får vistas i mindre grupper i möjligaste mån.

  Varje vecka har vi olika rörelseaktiviteter med barnen, som precis som all annan undervisningen baseras på lek och glädje. Genom rörelseaktiviteter stimuleras inte bara barnens motoriska förmåga och kroppsuppfattning, vi lägger även grunden för hälsosamma vanor längre fram i livet.

  Nyheter & Notiser