Birgitta Gugg, Rektor
Birgitta.gugg@tellusbarn.se

Tel: 073-738 98 62

Avdelningar: 

Guldet- 070-445 76 91

Skatten- 070-445 76 92

 Adress: 

Förskolan The Rainbow

Love Almqvist 4C

112 53 Stockholm 

Regnbågen ligger  på Love Almqvistväg i Kristineberg. Förskolan har egen lekplats och välkomnar 35 barn i den charmiga miljön.


Förskolan The Rainbow befinner sig i rymliga och ljusa lokaler med närhet till olika parker och lummiga områden som nyttjas varje dag. En hälsosam relation till rörelse och sin kropp behöver skapas tidigt. Därför arbetar vi aktivt med rörelse både inne och ute. Inne på förskolan erbjuder vi barnen pedagogledd rörelse regelbundet. Med en genomtänkt utomhuspedagogik lägger vi grund för barnens intresse att röra sig ute. Barn som är ute mycket utsätts för färre smittorisker och rör sig mer naturligt än den som spenderar mycket tid inomhus. 


Verksamhet utomhus innebär att vi i större utsträckning kan ge barn möjlighet att ta del av den mångfald naturen erbjuder. Naturen rymmer nämligen oändligt många möjligheter för pedagogisk verksamhet – bland kottar, löv, myror och sniglar gömmer sig såväl språk, som matematik och naturvetenskap.


Oavsett om vi är i närliggande parker eller på längre utflykter utgår vi från upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att barnen lär med alla sinnen och hela kroppen. Det man gör med kroppen fastnar i knoppen! 


Tillsammans gör vi allt från att plocka och sortera skräp till att utforska hur växter och djur i naturen ser ut och fungerar. 


Pedagogiken bidrar till att göra barnen medvetna om såväl naturen som allemansrätten.

Tvåspråkig med fokus på särskilt begåvade barn

Förskolan är belägen i en lokal med gamla anor. I lokalen drev Alva Myrdal dåtidens förskola, ”storbarnkammare”. Alva Myrdal är en pionjär inom svensk förskolepedagogik och kom att reformera svensk förskola och skola och mottog även Nobels fredspris 1982.

 

The Rainbow har precis som övriga verksamheter inom Tellusbarn fokus på språk, skapande och hälsa, med en allmänpedagogisk inriktning. Dessa tre områden vävs samman och bildar en helhet kring barns lärande och utveckling. Vi arbetar systematiskt med barns språkutveckling genom modellen ”Före Bornholmsmodellen”, som främjar barnens läs- och skrivinlärning senare i skolan.

 

Förskolans tvåspråkiga koncept innebär att du möter svensktalande och engelsktalande pedagoger på samtliga avdelningar. Här talar vi med barnen på båda språken, även om vårt huvudspråk är svenska. Våra erfarenheter visar att barn på förskolan tar till sig både språken, oavsett vilket språk som talas i hemmet. Information till föräldrar finns på både svenska och engelska.

På förskolan The Rainbow kommer det finnas pedagoger som har erfarenhet och kunskap om särskilt begåvade barn. Det finns totalt plats för 30 barn på förskolan. Barngrupperna kommer inte organiseras utifrån ålder, utan istället med hänsyn till varje enskilt barns förutsättningar för utveckling och lärande.

 

Det kommer inte finnas något tak för lärandet – för att säkerställa att varje barn ges möjlighet att utvecklas och lära så långt som möjligt utifrån sina förmågor, kommer pedagogerna som arbetar på The Rainbow ha ett stort intresse för att hämta kunskap inom nya områden och både bredda och fördjupa sina kunskaper, för att kunna möta varje barn på just sin nivå.

 

Pedagogerna på The Rainbow kommer tillsammans, med stöd av specialpedagog, kartlägga varje barns individuella förutsättningar för att kunna ge rätt stimulans och utmaningar. Betoningen i både vardagsrutiner och i aktiviteter är intellektuell stimulans utifrån det som barnen visar intresse för.

Barnens intressen och kunskapsnivå kommer ligga till grund för de inköp som genomförs, så att pedagoger och barn har tillgång till relevant material och böcker som motsvarar varje barns förmågor och intressen. När det är dags att börja skolan kommer förskolans pedagoger ge en tydlig överlämning till övertagande skolan, för att säkerställa att barnet fortsätter utmanas utifrån sin kunskapsnivå.

Läs mer om särskilt begåvade barn här ››

På The Rainbow finns en ateljépedagog som genomför aktiviteter kring skapande, i vår ateljé och i vårt rörelserum. Barnen ges möjlighet att i en lugn miljö arbeta tillsammans i mindre grupper och med några få material i taget. Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar det verbala språket. Därför är det viktigt att alla barn ges möjlighet att förmedla tankar och känslor genom olika uttrycksformer. Barn lär sig på olika sätt och den skapande processen bidrar till lärande inom andra områden såsom naturvetenskap, teknik, matematik och språk.

Maten tillagas i eget kök av egen kock. Maten lagas av färska råvaror med fokus på hälsosam och god mat. Vi delar livsmedelsverkets åsikt om att goda och näringsriktiga måltider jämnt fördelade över dagen är en viktig förutsättning för att orka leka och lära.

 

Förskolan har en stor gård med mycket utrymme för sandlekar, rörelse och andra aktiviteter. På baksidan har vi tillgång till en grillplats och skogsområde.

Frågor och svar

Varför behövs en förskola med inriktning mot särskilt begåvade barn?

Det är viktigt med en plats för särskilt begåvade barn att samspela med jämnåriga på liknande nivå, vilket gynnar utvecklingen av barnets identitet och sociala utveckling. Genom fortbildning och handledning har våra pedagoger kompetens att möta särskild begåvning i förskolan. På så sätt kan insatser sättas in snabbt, gällande de anpassningar som är nödvändiga för att varje barn ska ges bästa tänkbara möjlighet att lära utifrån sina individuella förmågor.

 

Hur ansöker jag om plats för mitt barn?

The Rainbow finns med i Stockholm stads gemensamma kö och där är du välkommen att ansöka via ”Min barnomsorg”. Antagning sker utifrån kommunens regler kring turordning.

 

Kan vem som helst ansöka?

Alla som har barn mellan 1-6 år kan ansöka om en förskoleplats. The Rainbow är öppen för alla barn.

Kommer det ske några slags intelligenstester på barnen?

Vi gör inga tester på barnen. Eftersom förskolans utbildning inte har några kunskapskrav för barn, mäter vi inte barnens förmågor på samma sätt som inom skolan. Däremot genomför vi kartläggningar där förskolans lärmiljö blir synlig och på så sätt kan anpassas för att möta varje barn på just sin nivå.

 

Hur vet vi att barnen har särskild begåvning?

Förskolans pedagoger lyssnar på vårdnadshavaren och observerar barnen för att lära sig mer om varje individ. Utifrån det anpassas undervisningen för att alla barn ska ges bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas optimalt.

 

Om många barn inom ramen för den kognitiva utvecklingen börjar på förskolan, blir The Rainbow en ”vanlig” förskola då?

The Rainbow är en vanlig förskola som är anpassad utifrån alla barns individuella olikheter, men med inriktning mot särskild begåvning. Det innebär bland annat att det finns kunskap och erfarenhet inom personalgruppen för att möta även dessa barn. Detsamma gäller det pedagogiska materialet där vi både har material för den ordinarie förskolan och material anpassat för barn som behöver större utmaningar. På så sätt ger vi alla barn bästa tänkbara förutsättningar för att lära och utvecklas.

 

Hur många barn finns det plats för på förskolan och på varje avdelning?

Det finns plats för totalt 30 barn, uppdelat på två avdelningar.

Vad skiljer The Rainbow från andra förskolor?

Inriktningen innebär bland annat att det finns kunskap, erfarenhet och en beredskap inom personalgruppen för att möta barn med särskild begåvning. Den pedagogiska miljön är anpassad utifrån dessa barns nivå, vilket betyder att det finnas material som inte vanligtvis finns på alla förskolor, exempelvis mer abstrakt material och sådant som vanligtvis används i skolan.

 

Eftersom flera barn med särskild begåvning kommer att vistas på The Rainbow, ger det förutsättningar för barnen att möta jämnåriga på en liknande kognitiv nivå. Det skapar samhörighet och en känsla av acceptans i mötet med andra.

 

Hur anpassas undervisningen utifrån barnens olika förmågor?

I samverkan med vårdnadshavaren identifieras och kartläggs barnets individuella förutsättningar. På så sätt kan undervisningen och den pedagogiska miljön anpassas redan från dag ett. Pedagogerna på The Rainbow har fördjupade kunskaper för att kunna möta varje barns lärandebehov. Det görs exempelvis genom att anpassa abstraktionsnivån i aktiviteter och genom att arbeta i mindre grupper med barn som intresserar sig för samma område.

 

Hur ser personaltätheten ut på The Rainbow?

Vid full beläggning kommer det att finnas två avdelningar med tre pedagoger på respektive avdelning. Vi har också en specialpedagog knuten till verksamheten. Är barngrupperna mindre anpassas antalet pedagoger och avdelningar utifrån det. Precis som i andra förskolor finns möjlighet att söka tilläggsbelopp hos kommunen om förskolans personal och ledning bedömer att det behövs mer resurser än de som används i nuläget.

 

Vilken kompetens har personalen och finns det fler förskollärare jämfört med andra förskolor?

I princip har vi samma riktlinjer kring personaltäthet som vi har i våra andra förskolor. Däremot får personalen fortbildning och handledning kring särskild begåvning. De riktade insatserna kan även innebära större personalstyrka vid behov.

På förskolan finns både förskollärare och barnskötare. Vid rekrytering läggs vikt vid erfarenhet och kunskap kring särskild begåvning. Personalen får också handledning av specialpedagog i både det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet.

 

Hur ser samarbetet ut mellan vårdnadshavare och förskolans personal?

Vid inskolningen går vi tillsammans igenom ett dokument där personalen fyller i det som vårdnadshavaren vill att förskolan ska känna till om barnet. Efter några veckor följs detta dokument upp och en kartläggning genomförs av arbetslaget. I kartläggningen framgår vilka insatser som bör göras för att anpassa undervisningen utifrån barnets förmågor. 

 

Vårdnadshavare erbjuds att delta och läsa denna kartläggning och de målområden som formuleras samt kommer ges möjlighet att komma med synpunkter.

 

Hur sker överlämning till övertagande skola?

Vårdnadshavare tillfrågas alltid om de vill att förskolans pedagoger är med vid en överlämning till övertagande skola. Ett dokument kommer då användas som sammanfattar barnets utveckling och lärande på förskolan. Med vårdnadshavarens tillstånd kommer förskolan tidigt samarbeta med övertagande skola, så att skolan skapar beredskap för att ta emot barnet utifrån just sina individuella förutsättningar.

 

Hur kommer förskolan anpassa undervisningen för barn med dubbelriktad begåvningsproblematik (2E)?

Precis som i alla förskolor har The Rainbow rutiner för att upptäcka och utreda barns stödbehov. Vi följer samma rutiner som på våra andra förskolor, vilket innebär att relevanta dokument för kartläggning och handlingsplaner används systematiskt. Den specialanpassade fortbildningen rustar pedagogerna för att hantera individuella olikheter. Specialpedagog handleder i att anpassa utbildningen vid behov och vårdnadshavare görs delaktiga genom att erbjudas möten om barnets utveckling och lärande.

 

 

På vilket sätt kommer förskolan att inkludera barn som inte är särskilt begåvade?

The Rainbow följer nationella styrdokument precis som alla andra förskolor i Sverige. Det innebär att alla barn ska ges förutsättningar att utvecklas utifrån sin förmåga. Praktiskt betyder det att pedagogerna utformar undervisningen utifrån alla barns behov, kunskaper och intressen. Aktiviteter och pedagogiskt material anpassas utifrån varje individ, vare sig barnet befinner sig inom ramen för kognitiv utveckling eller är särskilt begåvad.

Nyheter & Notiser