Birgitta Gugg, Rektor
Birgitta.gugg@tellusbarn.se

Tel: 073-738 98 62

Avdelningar: 

Guldet- 070-445 76 91

Skatten- 070-445 76 92

 Adress: 

Förskolan The Rainbow

Love Almqvist väg 4C

112 53 Stockholm 

Regnbågen ligger  på Love Almqvistväg i Kristineberg. Förskolan har egen lekplats och välkomnar 35 barn i den charmiga miljön.


Förskolan The Rainbow befinner sig i rymliga och ljusa lokaler med närhet till olika parker och lummiga områden som nyttjas varje dag. En hälsosam relation till rörelse och sin kropp behöver skapas tidigt. Därför arbetar vi aktivt med rörelse både inne och ute. Inne på förskolan erbjuder vi barnen pedagogledd rörelse regelbundet. Med en genomtänkt utomhuspedagogik lägger vi grund för barnens intresse att röra sig ute. Barn som är ute mycket utsätts för färre smittorisker och rör sig mer naturligt än den som spenderar mycket tid inomhus. 


Verksamhet utomhus innebär att vi i större utsträckning kan ge barn möjlighet att ta del av den mångfald naturen erbjuder. Naturen rymmer nämligen oändligt många möjligheter för pedagogisk verksamhet – bland kottar, löv, myror och sniglar gömmer sig såväl språk, som matematik och naturvetenskap.


Oavsett om vi är i närliggande parker eller på längre utflykter utgår vi från upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att barnen lär med alla sinnen och hela kroppen. Det man gör med kroppen fastnar i knoppen! 


Tillsammans gör vi allt från att plocka och sortera skräp till att utforska hur växter och djur i naturen ser ut och fungerar. 


Pedagogiken bidrar till att göra barnen medvetna om såväl naturen som allemansrätten.

Ansökan sker genom Stockholms Stad. Önskar du även komma i kontakt med oss i samband med ditt förskoleval ber vi dig fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar dig inom kort. 

  Tvåspråkig med fokus på särskilt begåvade barn

  Förskolan The Rainbow ligger i Kristineberg med närhet till kommunikationer, parker och grönområden. Verksamheten bedrivs i rymliga och ljusa lokaler och har en egen gård. Förskolan har en inriktning mot särskilt begåvade barn och en svensk-engelsk profil. Det finns en konstpedagog på förskolan som arbetar med skapandeprocesser tillsammans med barnen varje vecka.

  Vi baserar vår undervisning på barnens intressen och erfarenheter, där leken står i centrum. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Allt är möjligt i leken!

  Här på The Rainbow arbetar vi i möjligaste mån i små grupper för att möjliggöra delaktighet och trygghet för alla barn. Undervisningen innehåller många olika aktiviteter och ger utrymme för barnens eget utforskande. Hos oss ges barnen möjlighet att själva göra aktiva val och vi möter barnen där de är och utmanar dem utifrån sina egna förutsättningar och behov. Förskolan ska vara rolig, lärorik, trygg och säker för alla barn.

   

   

  Språket är nyckeln till god kommunikation och ett verktyg för att tänka och sätta ord på sina upplevelser och känslor. Närvarande och aktiva pedagoger är nyckeln till språkundervisningen i förskolan. Genom samtal, interaktion, högläsning och språklekar stimuleras barnens språkutveckling. Hos oss på The Rainbow finns en tydlig och välutvecklad språkmiljö med böcker, sagor, rim och ramsor. I vår undervisning använder vi evidensbaserade språkstärkande metoder för att kunna stimulera och följa alla barns språkutveckling.

  Att förskolan har en svensk-engelsk profil innebär att det finns engelsktalande pedagoger som till stor del pratar engelska med barnen, i både undervisnings- och omsorgssituationer. Vårt huvudspråk är fortfarande svenska, men vi ser till att sånger, böcker och annat material finns på både svenska och engelska. På så sätt kan barnen tillägna sig båda språken i förskolan.

  Barnen ges möjlighet till olika former av skapande på vår förskola och det finns en skapandemiljö som är tillgänglig för alla barn. Hos oss är det skapandeprocessen i sig som är det viktiga, det är i den vi kan väcka nyfikenhet, upptäcka nytt och stimulera till samspel och kreativitet. I vår undervisning använder vi oss kontinuerligt av bild, musik, sång och dans. Att ge barnen utrymme för olika uttrycksformer har stor betydelse för barnens utveckling, såväl språkligt som motoriskt. Att skapa tillsammans främjar dessutom gemenskapen i gruppen och stärker barnens självförtroende.

  På The Rainbow finns en konstpedagog som tillsammans med barnen arbetar i skapandeprocesser inom exempelvis bild, form, musik, dans och teater.  Med konstpedagogen ges barnen möjlighet att fördjupa sig i olika skapandeprojekt, ibland tillsammans med externa aktörer såsom konstnärer eller med andra förskolor.

  På förskolan The Rainbow finns det pedagoger som har erfarenhet och kunskap om särskilt begåvade barn. Barngrupperna organiseras inte bara utifrån barnens ålder, utan vi tar också hänsyn till varje enskilt barns förutsättningar för utveckling och lärande. På vår förskola finns inget tak för lärandet – för att säkerställa att varje barn ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt ser pedagogerna till att de både breddar och fördjupar sin kunskap inom olika ämnen.

  Barnens intressen och förmågor ligger till grund för hur vi på förskolan planerar våra pedagogiska miljöer och material, så att alla barn kan delta och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Betoningen i både vardagsrutiner och i aktiviteter är intellektuell stimulans utifrån det som barnen visar intresse för.

  Under introduktionen på förskolan kartlägger pedagoger och vårdnadshavare tillsammans barnens individuella förutsättningar, för att kunna ge rätt stimulans och utmaningar redan från början. När det är dags att börja skolan ger förskolans pedagoger en tydlig överlämning till övertagande skolan, för att säkerställa att varje barn fortsätter utmanas utifrån sin kunskapsnivå.

  Nyheter & Notiser