Sofie Gunnarsson, Rektor
Sofie.gunnarsson@tellusbarn.se
Mob: 070- 445 54 27

Avdelningar:

Månen- 070- 445 76 89
Solstrålen- 072-370 06 08
Snöflingan- 072-370 06 06
Regnbågen- 072-370 06 07

Adress:

Tellusbarn, Solen
Tingvallavägen 9 J-K
195 31 Märsta

Antal avdelningar: 4

Antal barnplatser: 78

Öppettider: Vi följer kommunens ramtider för öppethållande, vilket för närvarande är 6:30-18:30.

Länkar till Järfälla Kommuns hemsida och E-tjänster.


Ansöka om förskoleplats genom att klicka vidare hittar du information om hur du ansöker om förskoleplats hos oss genom Järfälla Kommuns e-tjänster.


Försäkring vid olycksfall skickar dig vidare till information om Järfälla Kommuns olycksfalls försäkring på förskolor.


Lämna in schema Schema ska lämnas in via Järfälla kommuns e-tjänster. Klicka vidare på länken för att lämna in ny schema.


Förskolan på sociala medier
Instagram
Facebook

Andra länkar

Läroplan för förskolan

Reggio Emilia institutet

Skolverket

Ansökan sker genom Sigtuna kommun. Önskar du även komma i kontakt med oss i samband med ditt förskoleval ber vi dig fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar dig inom kort. 

  Med språk, hälsa och skapande i fokus

  Förskolan Solen ligger i rymliga och ljusa lokaler i centrala Märsta, med närhet till olika parker och grönområden. Förskolan har en egen gård med gott om plats för barnens lek och utforskande.

  Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar, oavsett individuella förutsättningar. Förskolan Solen är allmänpedagogisk och följer skollagen, läroplanen och andra nationella styrdokument. Vi baserar vår undervisning på barnens intressen och erfarenheter, där leken står i centrum. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Allt är möjligt i leken!

  Vår undervisning innehåller många olika aktiviteter och ger utrymme för barnens eget utforskande. Hos oss ges barnen möjlighet att själva göra aktiva val och vi möter barnen där de är och utmanar dem utifrån sina egna förutsättningar och behov. Förskolan ska vara rolig, lärorik, trygg och säker för alla barn. Därför har vi inarbetade rutiner för både omsorg, undervisning och säkerhet.

  Hos oss på Solen finns en tydlig och välutvecklad språkmiljö med böcker, sagor, rim och ramsor. I vår undervisning använder vi evidensbaserade och språkstärkande metoder för att kunna stimulera och följa alla barns språkutveckling. Vi lägger stor vikt vid att arbeta med det svenska språket och anpassar våra metoder utifrån att många av våra barn har annat modersmål än svenska. Genom att använda många olika uttrycksformer, bildstöd och teckenstöd kan vi möta alla barn utifrån just sina förutsättningar. På Solen hittar vi vägar för att barnen ska få möta sitt modersmål även i förskolan och vi samverkar med hemmen för att stärka barnens språkutveckling i alla deras språk.

  Barnen ges möjlighet till olika former av skapande på vår förskola och det finns en skapandemiljö som är tillgänglig för alla barn. Hos oss är det skapandeprocessen i sig som är det viktiga, det är i den vi kan väcka nyfikenhet, upptäcka nytt och stimulera till samspel och kreativitet. I vår undervisning använder vi oss kontinuerligt av bild, musik, sång och dans. Att ge barnen utrymme för olika uttrycksformer har stor betydelse för barnens utveckling, såväl språkligt som motoriskt. Att skapa tillsammans främjar dessutom gemenskapen i gruppen och stärker barnens självförtroende

  Lärande, hälsa och välbefinnande går hand i hand, därför vet vi att omsorgen i förskolan är minst lika viktig som undervisningen. Barn behöver en väl avvägd dagsrytm där de får möjlighet till rörelse och aktivitet, men även till återhämtning och vila. När vi på Solen planerar förskolans undervisning och dagsrutiner utgår vi från hela barnets dag. Barn mår bäst i små grupper, därför organiserar vi på förskolan vår utbildning så att barnen får vistas i mindre grupper i möjligaste mån.

  Varje vecka har vi olika rörelseaktiviteter med barnen, som precis som all annan undervisning baseras på lek och glädje. Genom rörelseaktiviteter stimuleras inte bara barnens motoriska förmåga och kroppsuppfattning, vi lägger även grunden för hälsosamma vanor längre fram i livet.

  Nyheter & Notiser