Om friskolor

En friskola är en skola som drivs av en annan huvudman än kommun, region eller stat. Det kan till exempel vara en stiftelse, ett företag, en förening, en privatperson eller ett trossamfund. En friskola verkar inom ramen för Skollagen (2010) och står under Statens Skolinspektions tillsyn.

1 av 4 för-skolor och skolor är fristående.

84 000 barn och elever går i en fri-stående för-skola eller skola.

95 % av aktörerna som driver friskola har bara en eller två enheter.

2,5 % är den genomsnitt-liga vinsten efter skatt för fri-stående förskolor och skolor.

27 % av eleverna i fristående grund-skolor har utländsk bakgrund. I kommunala skolor är det 26 %.

186 av landets 290 kommuner har minst en fri-stående grundskola.

Källa: Friskolornas riksförbund
https://www.friskola.se/fakta-om-friskolor/