Verksamhet

I förskolan samverkar omsorg, fostran och lärande för att stödja varje barns välmående och utveckling.

Vårt uppdrag

Förskolans uppdrag utgår från en helhetssyn på barnets behov. I förskolan samverkar omsorg, fostran och lärande för att stödja varje barns välmående och utveckling. Det är ett uppdrag som vi brinner för!

Omsorg

Tellusbarns verksamhet utformas med barns trygghet och välmående i centrum. Förskolans miljö ska vara säker för barn att vistas i, både ute och inne. Vi serverar nyttig mat och har tydliga rutiner för hygien. Vi anpassar storleken på våra barngrupper utifrån barnens ålder.

Våra pedagoger är måna om att verksamheten ska präglas av lugn, med en välavvägd dagsrytm så varje barn känner sig välkommet, tryggt och mår bra på förskolan. Alla barn ska bli sedda, hörda och respekterade utifrån sina individuella behov.

Fostran

Vi vill fostra framtidens världsmedborgare som kan sina rättigheter och skyldigheter. Det gör vi genom att lära barnen att ta ansvar, vikten av att vara en bra kompis och att värna om natur och miljö.

Förskolans verksamhet är utformad för att ge barnen möjlighet att själva göra aktiva val. På så sätt stärker vi deras självständighet.

Närvarande pedagoger uppmuntrar och lyfter barnen för att stärka deras självkänsla och sociala kompetens.

Lärande

I vårt pedagogiska arbete utgår vi från barnens intresse. Hos oss ska barnen inhämta kunskap och lära sig att söka information, analysera och ifrågasätta. Genom att skapa rätt sammanhang och förutsättningar, observera och dokumentera barn och verksamhet, stödjer pedagogerna barnen i deras forskning och lärande.

Vi strävar efter att arbeta i små grupper för att alla barn ska kunna komma till tals. Vi arbetar med olika teman eller projekt för att sammanföra olika ämnen som naturvetenskap, matematik och teknik till en helhet.

Hos Tellusbarn är det lekfulla lärandet centralt. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Våra pedagoger är närvarande i barnens lek och ger dem vid behov en hjälpande hand.

Kärnvärden

Vi som arbetar på Tellusbarn har en gemensam värdegrund som vi arbetar efter och som visar vägen i våra möten med barn, kollegor och föräldrar.

Kreativa

Vi hittar lösningar där andra ser problem. Vi är flexibla och vågar pröva nya vägar. Vi låter våra olikheter utveckla oss och verksamheten, oavsett om de är kulturella, språkliga eller individuella.

Empatiska

Vi visar alltid respekt för barnen, föräldrar och varandra. Det gör vi genom att vi är lyhörda inför att olika människor har olika behov, känslor och önskemål.

Ansvarstagande

Vi tar personligt ansvar för vårt agerande, vår miljö och säkerheten för barnen. Vi håller vad vi lovar, lever upp till våra riktlinjer och agerar när något är fel.