Kemiska processer på förskolorna Tulpanen och Oasen

Att utforska kemiska processer med barn i förskolan handlar till stor del om att uppmärksamma sådant som finns omkring oss i vår vardag. Det kan exempelvis handla om att baka eller att följa en upptinings- eller frysprocess.  Genom att utforska dessa processer ges förutsättningar för att skapa förståelse för sammanhang och begrepp. Eftersom en stor del av detta utforskande handlar om att återberätta, ställa hypoteser och dra slutsatser stimuleras även förmågan att uttrycka sig och reflektera tillsammans med andra.

På förskolan Tulpanen har man de senaste veckorna utforskat och experimenterat med vatten, is, snö och frost. Vad händer ute och inne med dessa element? Några reflektioner från barnen har varit att snö är kall och is är hård och genomskinlig. Förutom de gemensamma reflektionerna har även barnen kunnat dra slutsatser om varför snön i hinken inne har smält, medan snön som legat kvar ute inte har smält. Genom dessa reflektioner har olika motsatsord uppmärksammats, som exempelvis flyta – sjunka, smälta – frysa och minusgrader – plusgrader. Även på förskolan Oasen har barnen samlat snö gemensamt i en hink. Det har sedan reflekterats och diskuterats kring mängd, färg och teorier om vad som kommer att hända när snön tas in på förskolan. Dessa naturvetenskapliga aktiviteter är bra exempel på hur man även kan arbeta aktivt med språket och uppmärksamma olika begrepp som både har med matematik, fysik och kemi att göra.