Likabehandling på förskolan Piazzan

Vi på Piazzan arbetar för en jämlik förskola. Vi arbetar för att alla människor, stora som små, har rätt till att vara olika på lika villkor. Alla har samma rättigheter och är lika värdefulla, oavsett kön, språk, religion, etnicitet och hudfärg.

Likabehandling på förskolan Piazzan

Vi på Piazzan arbetar för en jämlik förskola. Vi arbetar för att alla människor, stora som små, har rätt till att vara olika på lika villkor. Alla har samma rättigheter och är lika värdefulla, oavsett kön, språk, religion, etnicitet och hudfärg.

”En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (Läroplan för förskolan Lpfö18).

På Piazzan arbetar vi med värdegrund utifrån barnens rättigheter, FN:s barnkonvention och förskolans läroplan, likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling genom olika arbetssätt. Vi uppmärksammar barnkonventionen genom en docka som kommer på besök och barnen har tillsammans diskuterat dockans olika rättigheter.

Utifrån vårt arbete med värdegrund och likabehandling har vi skapat gemensamma trivselregler tillsammans med barnen. Varje barn får säga sin åsikt och bli hörd, de får känna att de får vara med och bestämma. Barnen blir medvetna om att alla har rättigheter men också att vi har skyldigheter (FN:s barnkonvention).

Vi arbetar dagligen i vår utbildning med att förebygga olika maktstrukturer (till exempel ålder, kön och personlighet) samt härskartekniker som skapar konflikter. Vi ger barnen förutsättningar för att kommunicera och prata med varandra och stöttar dem i att lösa konflikter genom olika verktyg, till exempel ”stopphand”. Vi uppmuntrar barnen att sätta ord på sina känslor och att ge uttryck för dem, vi visar att vi hör och ser dem. Vi är närvarande pedagoger i barnens lek för att vara medvetna om vad som sker. Vi utformar miljön tillsammans med barnen utifrån deras intressen och behov för att skapa en tillgänglig miljö och undervisning för alla oavsett olikheter.

Vi gör också trygghetsvandringar och intervjuer med barnen och ger barnen möjlighet att ifrågasätta och komma till tals för att kunna påverka sin miljö och undervisning. Vi utgår från frågorna: Vad är trygghet för mig? När/var är jag trygg? Hur känns det att vara trygg? Är jag trygg i att visa mina känslor? Vi visar för barnen att vi alla är alla olika och att trygghet kan ha lite olika innebörd för oss alla. Det kan till exempel vara trygghet med en annan person, trygghet på en speciell plats eller inom sig själv. Tydliga rutiner skapar trygghet under dagen på förskolan. Kompisar, pedagoger eller gosedjur kan också vara en trygghet för en del barn. Miljön kan vara en trygghet för barnen och en del favoritplatser är kan också vara trygga att dra sig undan på. Syftet med detta arbetssätt är att ge barnen en inblick i vad trygghet är och att innebörden för trygghet kan variera mellan olika personer.

I den fria leken utgår vi ifrån en aktivitetstavla där varje barn får planera sin lek genom att sätta sin bild i en ruta. Genom aktivitetstavlan får barnen också en inblick i vad demokrati handlar om och alla människors lika värde och människors rättigheter och möjlighet att få vara med och bestämma. Barnen får inflytande genom att kunna bestämma över sin vardag till exempel genom att rösta på olika förslag om vad vi ska göra på förskolan. Barnen får se vad andra barnen tycker och tänker i sin planering kring sin lek. De får lära sig att det är okej att tycka olika.

I vår utbildning visar vi olikheter genom olika lekar och aktiviteter. Till exempel via kompisböckerna som är baserade på artiklar utifrån Barnkonventionen, dockteater eller att läsa temabaserade böcker som visar olikheter och olika familjekonstellationer. Vi visar att alla har rätt till att vara olika på lika villkor. Vi har ett normkritiskt förhållningssätt i vårt arbete och undervisning. Det innebär bland annat att få syn på och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningen om vad som är ”normalt”.