Projekt Babblarna på förskolan Piazzan

På förskolan Piazzan arbetar vi med olika projekt där vi utgår ifrån barnens intressen. På yngrebarnsavdelningen sker ofta det första steget för barnen in i förskolans värld och fokus ligger därför på att skapa trygghet och gruppgemenskap.

Utdrag ur Tellusbarns uppdrag, inriktning och mål 2020/2021:

”Våra förskolor ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Varje barn är kompetent och har många förmågor. Det är Tellusbarns mål att barnen i vår utbildning ska ges möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina individuella förutsättningar och intressen.”

På förskolan Piazzan arbetar vi med olika projekt där vi utgår ifrån barnens intressen. På yngrebarnsavdelningen sker ofta det första steget för barnen in i förskolans värld och fokus ligger därför på att skapa trygghet och gruppgemenskap. Med de yngsta barnen har vi valt att arbeta med Babblarna, som är några figurer som visat sig väcka nyfikenhet, glädje och gemenskap hos barnen.

Varje figur är kunnig på olika saker och syns därför ofta i olika sammanhang. Framför allt är varje Babblarfigur kopplade till olika ämnesområden i förskolans läroplan. Respektive figur har varsin färg och form, och symboliserar, förutom ett språkljud, varsitt ämne. Babba symboliserar Språkkunnighet, Bobbo symboliserar Motorik, rörelse & hälsa, Bibbi symboliserar Matematik, Dadda symboliserar Natur & teknik, Doddo symboliserar Social kompetens, värdegrund & känslor, Diddi symboliserar Kreativitet & skapande. Dessa figurer genomsyrar våra dagliga aktiviteter och följer bland annat med oss när vi går på utflykter, när vi har skapande- eller matematikaktiviteter, när vi har lek och rörelse till musik eller när vi läser olika böcker om dem.

”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring. ” (Lpfö 2018)

Vi har under en tid valt att fokusera på boken ”I Bobbos väska” med högläsning och repetition som metod. Syftet är att skapa läslust samt att kunna lyssna färdigt på en hel bok, då bokläsning och berättande verkar främjande för barnens språkutveckling. Vid varje projekttillfälle läser vi boken minst två gånger, beroende på barnens intresse och energi i stunden. Första gången tecknar pedagogen till de olika saker som plockas upp ur väskan och vilken Babblare saken tillhör. Någon härmar tecknen, någon härmar orden. Andra gången vi läser boken arbetar vi med konkret material som är anpassat utifrån boken, detta för att skapa flera vägar till förståelse. Varje sak plockas upp, en i taget. Barnen turas om att undersöka de olika föremålen medan vi tillsammans med Bobbo listar ut vems saker det är. Vi fortsätter att arbeta med samma bok en period, då repetition befäster kunskaper på ett djupare plan och skapar en väg till lärande och utveckling. Genom högläsning och berättande skapas förutsättningar för alla barn att, utifrån sin erfarenhetsvärld, ta viktiga steg i sin utveckling till läsare.

Mål Lpfö 18:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.