Solen kliver in i sagans värld

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

På Solen har vi ett genomgående projekt som bjuder in oss i sagornas värld. Sagorna ger oss verktyg att undervisa ämnesdidaktiskt med fokus på språket, processen och reflektionen. Vi utmanar barnen i sagans olika delar och vi använder oss av utomhuspedagogik, digitalisering och estetiska lärprocesser i vår undervisning.

Sagan som varje avdelning valt är utgångspunkten i utforskandet och undervisningen, med språket som den centrala delen. Att undervisa barnen i språk genom att skapa ett ämnesdidaktiskt sammanhang gör att vi kan ge barnen upplevelser och förståelse för sagans innehåll.

Vi har utforskat färger genom Petter och hans fyra getter. Vi tränar på att reflektera med hjälp av digitala verktyg när vi arbetar med sagan om Rödluvan och vargen. Bockarna Bruse bjuder in oss till att träna på det matematiska språket genom lägesord. Vad är över, under, bakom och på sidan? Att göra det vi läser hjälper barnen att förstå begreppens innebörd. Vart är trollet om det är under bron? Nalle Puh har tagit med oss på en resa i utforskandet av fysikaliska fenomen och densitet.

Fler inlägg

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala

Torget

DBR – Dialogic Book Reading

På förskolan Torget i Rinkeby har nästan alla barn ett annat modersmål än svenska. Att jobba med det svenska språket är därför extra viktigt för att erbjuda alla barn som deltar i verksamheten en bra start i livet. Förskolan ingår i ett forskningsprojekt lett av Stockholms universitet där DBR tillämpas för att följa barnens språkutveckling. Metoden bygger på att utveckla muntligt språk genom strukturerade boksamtal. Målord används i bilderboksläsning med mer dialog genom att särskilt fokus fästs vid dessa. Detta innebär att ur de böcker som användes vid lästillfällena har sex stycken målord valts ut. Dessa ord uppmärksammas särskilt och