Värdegrundsarbete på Backen

Välkomna tillbaka efter sommaren

Med start första september och kommande sex veckor kommer barn och personal på förskolan Backen inleda ett nytt projekt. Man kommer gemensamt genom samarbetsövningar och dialog arbeta med förskolans värdegrund. Syftet är att skapa medvetenhet om allas lika värde. Något vi hoppas att barnen kommer bära med sig i leken på förskolan samt i livet utanför förskolans värd. För att inkludera varandra kommer samarbetsövningar vara särskilt centrala under dessa veckor. I slutet av projektet kommer resultatet av det gemensamma arbetet presenteras på den vernissage som barnens familjer kommer bjudas in till.

Under dessa veckor kommer vi konkret medvetandegöra barnen om:

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar