Förskollärarens roll i förskolans undervisning

I och med att förskolans läroplan reviderades i år har undervisning blivit ett centralt begrepp. Undervisning i förskolan innebär att stimulera och utmana i syfte att ge varje barn möjlighet till lärande och utveckling. Undervisningen ska utgå från en målstyrd planering, men kan även uppstå spontant i varierade situationer under dagen. Det är förskolläraren som ansvarar för det pedagogiska innehållet i förskolans utbildning, därför har man som förskollärare ett särskilt ansvar för det målinriktade arbetet.

Förskolläraren ansvarar för att förskolans pedagogiska arbete utgår från läroplanen, men hela arbetslaget deltar självklart i den dagliga undervisningen. Därför behöver både förskollärare och barnskötare känna till läroplanens innehåll, för att kunna utmana och stimulera barnen och ge dem möjlighet att utvecklas och nå nytt lärande.

Det är viktigt att arbetslaget har en samsyn kring barn och lärande och att alla arbetar gemensamt mot samma mål. På så sätt är den gemensamma reflektionstiden för arbetslaget viktig. Där ska förskolläraren leda sina kollegor i det målinriktade arbetet, med läroplanen som utgångspunkt. Här kan man tillsammans både planera vilka metoder som ska användas och vad undervisningen ska innehålla. Genom att ha en god planering som alla har insyn i blir det dessutom lättare för hela arbetslaget att även fånga upp de lärandesituationer som sker spontant i vardagen. För även att förskollärare har ansvar för undervisningen, är det något som alla i arbetslaget ska genomföra gemensamt. Ett exempel på detta kan vara att om förskolläraren har planerat att man ska arbeta med matematisk problemlösning, så deltar hela arbetslaget i detta arbete genom att arbeta i projektgrupper med barnen kring det planerade området. Det är dock förskolläraren som ansvarar för att planera, följa upp och knyta an till läroplanen.

På Skolverket finns mer att läsa om förskollärarens uppdrag och om begreppet undervisning i förskolan som ni kan läsa om här.

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 15 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra förskolechefer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.