Tellusbarn deltar på Förskolesummit

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Förskolesummit är en återkommande konferens som arrangeras av Stockholm stad i samarbete med Stockholms universitet, i år pågick Förskolesummit mellan den 3:de och 4:de juni.

Syftet med Förskolesummit är att skapa ett möte mellan forskare och de som verkar inom förskolans praktik, eftersom förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På så sätt ska Förskolesummit bidra till att kvaliteten ökar inom förskolan och skapar likvärdighet mellan de olika verksamheterna.

På Tellusbarn erbjuds pedagoger och förskolechefer kompetensutveckling löpande, i år har vi valt att så många medarbetare som möjligt har fått ta del av den nya forskning som har presenterats på Förskolesummit 2019.

Vi tog bland annat del av Hillevi Lenz Taguchi föreläsning om forskningsprojektet ”Hjärnvägar i förskolan”. Hillevi är professor inom förskoleforskning på Stockholms universitet. Föreläsningen handlade om två pedagogiska arbetssätt; socio-emotionellt och materiellt lärande och digitalt individuellt lärande. Den andra föreläsningen med Hillevi berörde pedagogisk dokumentation i förskolan och hur detta verktyg har utvecklats under de senaste 20 åren.

En annan föreläsare som många av våra anställda lyssnade till var Christian Eidevald, som pratade om utbildning och undervisning i förskolan. Christian är utvecklingschef för Göteborg stads förskolor och även forskare vid Göteborgs universitet. Hans forskningsintresse handlar bland annat om män i förskola, sexuella övergrepp i förskola, jämställdhet och systematisk kvalitetsarbete i förskola. Under föreläsningen tydliggjordes nyheter i förskolans reviderade läroplan och de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag; omsorg, lek, demokratifostran och skapande lyftes fram.

Vi fick alla med oss värdefulla lärdomar från föreläsningarna och kommer ta med oss dessa inför höstens lustfyllda arbete med alla våra barn!

Här finns mer att läsa om Förskolesummit

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 13 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra förskolechefer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.

Läs mer om våra förskolor här

Fler inlägg

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala

Torget

DBR – Dialogic Book Reading

På förskolan Torget i Rinkeby har nästan alla barn ett annat modersmål än svenska. Att jobba med det svenska språket är därför extra viktigt för att erbjuda alla barn som deltar i verksamheten en bra start i livet. Förskolan ingår i ett forskningsprojekt lett av Stockholms universitet där DBR tillämpas för att följa barnens språkutveckling. Metoden bygger på att utveckla muntligt språk genom strukturerade boksamtal. Målord används i bilderboksläsning med mer dialog genom att särskilt fokus fästs vid dessa. Detta innebär att ur de böcker som användes vid lästillfällena har sex stycken målord valts ut. Dessa ord uppmärksammas särskilt och