Lärande och hälsa i förskolan

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Hälsouppdraget i förskolan har en given plats i läroplanen, där bland annat fysisk aktivitet lyfts fram som ett viktigt område, likaså att alla barn ska ges möjlighet att förstå vikten av god hälsa och välbefinnande.

De flesta barn i Sverige går idag i förskola och deras utveckling påverkas av vad de får möta där. På så vis har förskolans pedagoger ett viktigt ansvar och uppdrag när det kommer till att främja barns hälsa. På Tellusbarn har vi tagit fasta på det, genom att hälsa är en av våra huvudinriktningar. Det innebär att alla förskolor inom Tellusbarn har specifika mål kring rörelse och hälsa, som kontinuerligt följs upp och utvecklas. Den senaste tiden har vi bland annat haft fortbildning på några av förskolorna i hur man kan kombinera det digitala lärandet tillsammans med rörelseglädje.

Det finns en mängd forskning som visar på samband mellan god fysisk hälsa och ett positivt lärande i förskolan. På så sätt är det viktigt att skapa ett välbalanserat flöde av rörelseaktiviteter och stunder som kräver mer koncentration på förskolan. Det är bland annat därför vi på förskolorna alltid är ute minst en gång per dag, alla barn behöver få tillgång till det utrymme för rörelse som utemiljön erbjuder.

Något annat som främjar barns välbefinnande är positiva relationer, därför är de en viktig del av det hälsofrämjande arbetet på förskolan. Relationerna spelar en avgörande roll för tryggheten och det sociala klimatet i gruppen. På Tellusbarn finns en pedagogisk handbok för alla pedagoger, däri beskrivs riktlinjerna för bemötande mot barn, vårdnadshavare och kollegor. Pedagogerna på våra förskolor arbetar lågaffektivt med barnen och får löpande fortbildning i detta arbetssätt, på så vis belyser vi relationernas centrala roll för alla barns utveckling och lärande.

Att arbeta i mindre grupper är också en aspekt som lyfts fram som en hälsofrämjande faktor, liksom att göra miljön tydlig för alla barn. Därför har vi på våra förskolor bestämt att pedagogerna delar upp sig så mycket som möjligt under dagen för att barnen till stor del ska få vistas i en mindre grupp. För att miljön ska vara så tydlig som möjligt använder förskolorna bildstöd, till exempel i hallen eller på samlingen.

På Tellusbarn finns specialpedagoger som är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet, tillsammans med förskolornas pedagoger. Ett genomgående tema i detta arbete är att barnens röster lyfts fram, att pedagoger bygger goda relationer med barnen och att tillgängliga lärmiljöer utformas på förskolorna. Ju mer tillgänglig en lärmiljö är för varje barn, desto mindre arbete behöver pedagoger lägga på att förebygga och åtgärda brister som uppstår.

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 15 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra förskolechefer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.

Fler inlägg

Symfonin

Naturupplevelser

På Tellusbarns kulturförskola Symfonin tycker både barn och personal om att vara ute, vi besöker regelbundet skogsområden och parker i närområdet. Det händer även att vi grillar pinnbröd eller korv med bröd i naturen, samt kokar te på stormkök. Barnen får en längre dag ute där de får utmana sin grovmotorik med bergs- och trädklättring och kojbyggen. Samtidigt pratar vi om allemansrätten och undersöker vad som finns i naturen.Det är inte heller helt ovanligt att vi får med oss en skräppåse tillbaka till förskolan med sådant som barnen hittat och som inte hör hemma i naturen.  Uppskattade dagar, som även

Fiolen

Möte med konstnärer

I det här projektet får barnen möta några moderna konstnärer och lära sig om konstens grunder och inspireras att skapa både individuellt och i grupp genom att experimentera olika material och tekniker på ett lekfullt sätt. Olika aktiviteter med både kollektiva och individuella uppgifter är det som främja lekfullhet, de material och verktyg vi använder kräver ingen förkunskap och är det som gör att barnen kan föras med och framåt i skapande processen och inte fastnar i något prestationskrav. Första konstnären som barnen fick inspireras av var Jackson Pollock. I Ateljén fick barnen leka att de var på ett besök