Lärande och hälsa i förskolan

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Hälsouppdraget i förskolan har en given plats i läroplanen, där bland annat fysisk aktivitet lyfts fram som ett viktigt område, likaså att alla barn ska ges möjlighet att förstå vikten av god hälsa och välbefinnande.

De flesta barn i Sverige går idag i förskola och deras utveckling påverkas av vad de får möta där. På så vis har förskolans pedagoger ett viktigt ansvar och uppdrag när det kommer till att främja barns hälsa. På Tellusbarn har vi tagit fasta på det, genom att hälsa är en av våra huvudinriktningar. Det innebär att alla förskolor inom Tellusbarn har specifika mål kring rörelse och hälsa, som kontinuerligt följs upp och utvecklas. Den senaste tiden har vi bland annat haft fortbildning på några av förskolorna i hur man kan kombinera det digitala lärandet tillsammans med rörelseglädje.

Det finns en mängd forskning som visar på samband mellan god fysisk hälsa och ett positivt lärande i förskolan. På så sätt är det viktigt att skapa ett välbalanserat flöde av rörelseaktiviteter och stunder som kräver mer koncentration på förskolan. Det är bland annat därför vi på förskolorna alltid är ute minst en gång per dag, alla barn behöver få tillgång till det utrymme för rörelse som utemiljön erbjuder.

Något annat som främjar barns välbefinnande är positiva relationer, därför är de en viktig del av det hälsofrämjande arbetet på förskolan. Relationerna spelar en avgörande roll för tryggheten och det sociala klimatet i gruppen. På Tellusbarn finns en pedagogisk handbok för alla pedagoger, däri beskrivs riktlinjerna för bemötande mot barn, vårdnadshavare och kollegor. Pedagogerna på våra förskolor arbetar lågaffektivt med barnen och får löpande fortbildning i detta arbetssätt, på så vis belyser vi relationernas centrala roll för alla barns utveckling och lärande.

Att arbeta i mindre grupper är också en aspekt som lyfts fram som en hälsofrämjande faktor, liksom att göra miljön tydlig för alla barn. Därför har vi på våra förskolor bestämt att pedagogerna delar upp sig så mycket som möjligt under dagen för att barnen till stor del ska få vistas i en mindre grupp. För att miljön ska vara så tydlig som möjligt använder förskolorna bildstöd, till exempel i hallen eller på samlingen.

På Tellusbarn finns specialpedagoger som är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet, tillsammans med förskolornas pedagoger. Ett genomgående tema i detta arbete är att barnens röster lyfts fram, att pedagoger bygger goda relationer med barnen och att tillgängliga lärmiljöer utformas på förskolorna. Ju mer tillgänglig en lärmiljö är för varje barn, desto mindre arbete behöver pedagoger lägga på att förebygga och åtgärda brister som uppstår.

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 15 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra förskolechefer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.

Fler inlägg

Aktuellt från oss

Att arbeta med tydliggörande pedagogik i förskolan

För att vistelsen på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik behöver barnen få uppleva att vardagen är begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är viktigt att dagens struktur och rutiner är tydliga för barnen, samt att alla vet och förstår vad som ska hända och vad som förväntas av dem. En vardag som är hanterbar och förutsägbar skapar trygghet och sammanhang. Ett sätt att få dagen på förskolan mer begriplig är att använda sig av tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik handlar om att använda visuella strategier som komplement till det talade språket. En vanlig visuell strategi är att använda bildstöd. Barn

Piazzan

Kreativa och utforskande barn på förskolan Piazzan

Barnen är intelligenta om vi vuxna ger barnen möjligheter, barnen ska få tänka fritt och kreativt.  Med inspiration av Reggio Emilias filosofi har vi tagit ställning för att aktivt ta till vara och undersöka de Hundraspråkliga. Barn har hela tiden något att berätta, de är i berättande världar. Med hjälp av olika språk hör vi dessa berättelser på olika sätt. En nyckel till lärande och utveckling är det kreativa, att få känna att man har möjlighet att förändra och påverka sin lärsituation. Förskolans pedagoger behöver ge barnen möjlighet att omskapa relationer, hjälpmedel och situationer, och ge möjlighet att prova många gånger i olika sammanhang, och med olika typer av hjälpmedel. På Piazzan ger pedagogerna barnen möjlighet att vara delaktiga