För att vistelsen på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik behöver barnen få uppleva att vardagen är begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är viktigt att dagens struktur och rutiner är tydliga för barnen, samt att alla vet och förstår vad som ska hända och vad som förväntas av dem. En vardag som är hanterbar och förutsägbar skapar trygghet och sammanhang.

Ett sätt att få dagen på förskolan mer begriplig är att använda sig av tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik handlar om att använda visuella strategier som komplement till det talade språket. En vanlig visuell strategi är att använda bildstöd. Barn är olika, därför behöver förskolan ha olika strategier för att utbildningen ska bli tydlig för alla barn. En bild säger som bekant mer än tusen ord, i vår vardag använder vi oss hela tiden av bilder och symboler som underlättar.

Med hjälp av bildstöd kan barnen få svar på följande frågor; varför, vad, var, hur, med vem och vad händer sen?  Många av Tellusbarns förskolor använder sig av bildstöd för att till exempel förtydliga vilka barn och pedagoger som är närvarande, vad som ska hända under dagen, vilka kläder som behövs när det är dags att gå ut och för att märka upp lådor och material. Till skillnad från det talade språket finns bilder kvar och går att återkomma till senare vid behov.

Bildstöd kan även användas i språkutvecklande syfte. I ett samtal kan pedagogen förstärka delar av det som sägs med bilder för att ge alla barn förutsättningar att delta i och förstå samtalet. En del förskolor har samtalskartor vid exempelvis matbordet för att underlätta samtal. Pedagogerna kan då med hjälp av bilderna på kartan samtala med barnen om vad det är för mat och vad de tycker om till exempel. Bilder på sådant barnen är intresserade av kan finnas uppsatta, då inbjuder det till kommunikation och skapar gemensamma samtalsämnen.

Alla barn har rätt till kommunikation och många barn mår bra av tydlighet och struktur för att kunna utvecklas och lära. På förskolan är det viktigt att det finns en kompetent miljö och kompetenta pedagoger som bidrar till att skapa meningsfulla sammanhang.