DBR – Dialogic Book Reading

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

På förskolan Torget i Rinkeby har nästan alla barn ett annat modersmål än svenska. Att jobba med det svenska språket är därför extra viktigt för att erbjuda alla barn som deltar i verksamheten en bra start i livet. Förskolan ingår i ett forskningsprojekt lett av Stockholms universitet där DBR tillämpas för att följa barnens språkutveckling. Metoden bygger på att utveckla muntligt språk genom strukturerade boksamtal. Målord används i bilderboksläsning med mer dialog genom att särskilt fokus fästs vid dessa. Detta innebär att ur de böcker som användes vid lästillfällena har sex stycken målord valts ut. Dessa ord uppmärksammas särskilt och förklaras av pedagogerna för barnen vid lästillfället. Målordens syfte är att berika och bredda barnens ordförråd med ord som de inte på ett naturligt sätt inte stöter på i sin vardag. Ur varje bok har sex stycken målord valts ut. Under bokläsningen uppmärksammas och förklaras dessa ord extra. Syftet med målorden är att berika och bredda barnens ordförråd och ge barnen ord som de inte lika ofta får möta i vardagligt tal.

Forskningsprojektet har bestått av två faser. Under den första fasen fick barn födda -2014 bokläsning fem dagar i veckan under fem veckor med läsmetoden DBR. Samtliga barn språktestades före och efter interventionen. Språktestnigen utfördes av forskarassistenter från Stockholms universitet

I fas två ingick barn födda -2015. Totalt 15 barn från Torget. Till skillnad mot fas ett slumpades dessa barn in i grupper, var av två grupper om fem barn fick bokläsning tre dagar i veckan under en period på åtta veckor. Resterande fem barn hamnade i en kontrollgrupp och har inte fått bokläsning. Samtliga barn – 2015 har språktestats före och efter interventionen. Kontrollgruppen kommer att få motsvarande bokläsning nästa termin.

De böcker som pedagogerna läste för barnen är noggrant utvalda av Tellusbarn specialpedagoger. Varje bok lästes fyra gånger under dessa åtta veckor i fas två.

Pedagogerna kan se att DBR väcker en nyfikenhet hos barnen kring böcker. Även viljan att äga talutrymmet har berikats under tiden vi läst böckerna som ingått i bägge omgångarna då förskolan tillämpat DBR. Barnens nyfikenhet kring böckerna slutar inte när pedagogen stänger boken utan följer med barnen in på avdelningen och till sina kamrater. Här är det viktigt att vi som pedagoger fortsätter uppmuntra barnens lust till litteraturen samt att föra dialoger och språka med varandra i den dagliga verksamheten. Både pedagoger och barn ser DBR som en nyttig och utvecklande del i förskolans verksamhet. Vi är mycket glada över att få ha deltagit i forskningsprojektet och pedagogerna ser fram emot att få delta i de kvalitativa intervjuer som studenterna kommer hålla. Tellusbarn ser även deltagandet i studien som ett led i hur vi ska fortsätta arbeta evidensbaserat med barnens språkutveckling på samtliga av våra enheter.

Fler inlägg

Galaxen

Nu får vi äntligen jobba med snö på Galaxen

Vi arbetar mycket med naturmaterial i våra verksamheter och just nu är det fokus på snö både för de äldre och för de yngre barn. För vissa är det första snön som faller till marken medan det för andra är ett känt fenomen. Oavsett så är snö väldigt spännande att experimentera med. Vi har skapat snökonst både utomhus och inomhus tillsammans med barnen. Det blir ett utforskande och undersökande samtidigt som barnen skapar konstverk. Vi ställer frågor kopplat till den aktivitet vi gör, exempelvis, vad händer när vi lägger snö i handen? Vad är det som gör att den smälter?

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala