Läs mer om förskolan: Smedby

Dialogic Book Reading (DBR) på kulturförskolan Smedby

Vårterminen har börjat och vårt fokus den här terminen ska vara på språkutvecklingen hos barnen. Vi använder DBR-metoden som innebär att vi planerar och genomför bokläsning där fokus ligger på att utveckla barns språk och ordförråd genom dialog utifrån bilderböcker.

Vi pedagoger planerar, väljer böcker samt förbereder böckerna med frågor som uppmuntrar barnens språk och kommunikation under lästillfället. Under läsningen stöttar pedagogen barnen att utforska boken på ett djupare plan genom att definiera och förstå nya ord, att använda ord i utökade meningar och att prata om historien samt relatera till egna erfarenheter.

Genom boksamtalen utvecklar barnen empati och förståelse. I boksamtalet får barnen lära sig att lyssna på vad de andra barnen säger samt att även dra slutsatser från det som diskuterats.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: ”ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.” (Lpfö18, s.14).