Läs mer om förskolan: Tibble

En ärta hjälper till att skapa känsla för tid, rum och form

På kulturförskolan Tibble i Kungsängen har barn och pedagoger arbetat utifrån barnboken ”Alla tre ute på förskolan Ärtan”. De genomförde en inspirerande aktivitet där barnen fick utforska och skapa i 3D utifrån en 2D-bild av ”Ärtans förskole gård”.

Genom att använda kartong och olika material presenterade barnen det de såg på bilden. Aktiviteten fokuserade på att utveckla barnens ”rumsuppfattning” och förståelse för olika ”lägesord” som bakom, i, på, framför, uppåt, neråt, framåt, bakåt med mera. Barnen upptäckte även geometriska former, som trianglar placerade på ett snöre.

Aktiviteten stödjer ett specifikt mål i läroplanen som betonar att ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form”. Genom att skapa i 3D erbjöd aktiviteten barnen en möjlighet att både höra och praktiskt använda matematiska begrepp. Samtidigt som de skapade, fick de undersöka och förstå de begrepp som uppstår när de tolkar och gestaltar något baserat på deras uppfattning av det redan existerande.