Läs mer om förskolan: Smedby

Högläsning på kulturförskolan Smedby

Förskolan spelar stor roll för barns utveckling och lärande. För en del barn är förskolan den enda plats där de har möjlighet att utöka sin språkförmåga i det svenska språket. Därför det är viktigt att vi som arbetar i förskolan erbjuder alla barn en språkutvecklande undervisning såsom högläsning och boksamtal.

På kulturförskolan Smedby utgår vi pedagoger ifrån ett läsmetod som heter Dialogic Book Reding (DBR) i vår undervisning. Där vi pedagoger planera på ett genomtänkt sätt ett boksamtal med mindre barngrupper, där de få möjlighet att få vara med i dialog och att använda språket, uttrycka tankar och sina erfarenheter i förhållande till bokens innehåll.

Läroplanen (18) för förskolan säger, ”förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling, där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter (Lpfö18, s.8).