Kreativa och utforskande barn på förskolan Piazzan

Barnen är intelligenta om vi vuxna ger barnen möjligheter, barnen ska få tänka fritt och kreativt. 

Med inspiration av Reggio Emilias filosofi har vi tagit ställning för att aktivt ta till vara och undersöka de Hundraspråkliga. Barn har hela tiden något att berätta, de är i berättande världar. Med hjälp av olika språk hör vi dessa berättelser på olika sätt. En nyckel till lärande och utveckling är det kreativa, att få känna att man har möjlighet att förändra och påverka sin lärsituation. Förskolans pedagoger behöver ge barnen möjlighet att omskapa relationer, hjälpmedel och situationer, och ge möjlighet att prova många gånger i olika sammanhang, och med olika typer av hjälpmedel. På Piazzan ger pedagogerna barnen möjlighet att vara delaktiga i utformningen av lärmiljöerna och de tar till vara på barnens kreativa tankar och praktiska göranden i förskolans miljöer.  

Som barn är det viktigt att känna att jag kan påverka de sammanhang och de rum jag befinner mig i och att min kreativitet lyfts och tas på allvar. (Reggio Emilias filosofi) 

På en avdelning på Piazzans förskola har barnen i åldrarna 4-5 år börjat med projektet Största byggnaderna i Sverige. Förskolläraren och pedagogistan Rose berättar: Denna idé är en utveckling och fortsättning av höstterminens projekt Mitt hus. Vi har börjat med Stockholms största byggnader och frågat barnen om de kan namnet på några av husen. Det tog en liten stund, men sedan nämnde några barn Globen och de berättade om sina besök de haft där. Det väcktes tankar runt globensom varför man har byggt den och vad man gör där.  

Bygg och konstruktion är en av de Hundraspråkliga uttrycken. Barn försöker ständigt förstå och förhålla sig till sin omvärld. Det gäller även i bygg- och konstruktionsutrymmet. Det är ett språk barnen kan använda när de utforskar olika aspekter av sin omvärld och skapar sin egen identitet. Konstruktion och skapande är ett verktyg för barnen, för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället. Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, empati och handlingssätt, matematik, teknik och språk.  

Vi ser med spänning fram emot fortsättningen på projektet!