Läs mer om förskolan: Smedby

Kulturförskolan Smedbys kulturförskoleprofil

På kulturförskolan Smedby möter barnen ett lustfyllt lärande på ett lekfullt sätt. Vår lärmiljö förändras utifrån barnets behov och önskemål. Utbildningen är flexibel och barnen har inflytande över sitt lärande. Vi uppmuntrar viljan att prova och att lyckas men det viktigaste är att vi har roligt tillsammans på förskolan.

Vi uppmuntrar barnen till dramaglädje, skapandeglädje och musikglädje genom att vi erbjuder barnen olika aktiviteter. På förskolan har vi skapat en folder där vi beskriver ingående hur arbetet med de olika kulturmålen ska uppfyllas samt hur vi ska erbjuda barnen ett lustfyllt lärande på ett lekfullt sätt.

Exempelvis har vi en av våra kulturdockor ”Drama Diana” som vi pedagoger använder oss i de olika dramaundervisningstillfällena, där barnen får inflytande och delaktighet och får skapa eget drama med mångsidigt material. Varje avdelning gestaltar även olika sagofigurer i förhållande till varje avdelning och deras tema. Vår förskola har även tillgång till en dramapedagog som kommer till oss varje vecka och leker olika dramalekar och gestaltar olika sagofigurer, detta i sin tur blir till levande undervisning.

Vi har också en kulturdocka som representerar profilens skapande, ”Skapande Stina”. Skapande Stina är med i ateljén och skapar tillsammans med barnen där de får rikligt med tid för eget fritt skapande utifrån eget intresse samt får prova på olika tekniker, redskap och material. Barnen erbjuds också planerade aktiviteter även detta utifrån deras eget intresse.

Vi har också en kulturdocka som representerar profilens musik, ”Musik Martin”. Musik Martin är tillsammans med oss pedagoger med och erbjuder alla barn möjlighet att utforska olika musikaliska instrument samt låter barnen ta del av olika sångtexter utifrån barnens eget intresse. Musiken sker dagligen på respektive avdelningar och är anpassat efter barnens ålder samt intresse, till exempel genom rörelseglädje.

Enligt läroplanen för förskolan ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmågan att skapa samt förmågan att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar, och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, drama, sång och musik
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga

(Lpfö 18 2018, ss. 13–14)