Momentmålning på förskolan The Cottage

På förskolan The Cottage på Södermalm pågår ständigt spännande aktiviteter kring skapande både i ateljén och på avdelningarna. När barn ges möjlighet att utforska kring färg och form utvecklar de sin förmåga att förstå och gestalta världen. Läroplanen för förskolan beskriver att verksamheten ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter genom olika uttrycksformer, som till exempel lek, sång, dans och bild.  På så sätt är det viktigt att erbjuda barnen en rad olika sätt att uttrycka sig.

Momentmålning

I ett av projekten har barnen fått arbeta i mindre grupper kring en teknik som heter momentmålning. Detta är ett arbetssätt som syftar till att träna samarbete genom att barnen skapar tillsammans på samma papper i flera olika omgångar. På detta sätt byggs målningen upp successivt vid olika tillfällen. Momentmålning är viktigt för att träna på att inte färdigställa ett alster på några minuter, på så sätt får barnen öva på att fokusera på processen mer än den färdiga produkten. Genom att vara närvarande i processen kan barnens skaparglädje stärkas och prestations oron minskas. Metoden innebär också att barnen får mötas över åldersgränser eftersom alla deltar utifrån sin förmåga. På så sätt skapas tillfällen för barn att mötas i grupper som vanligtvis inte deltar i samma aktiviteter på förskolan. Nytt lärande uppstår mellan barnen och gemensamma erfarenheter skapas tillsammans.

Vid det första tillfället började barnen med att grunda pappret med vattenfärg. Efter att barnet målat färdigt fick arket torka ordentligt under natten. Vid nästa tillfälle använde barnen istället vattenbaserad färg på flaska och målade vidare på samma papper. Vid tillfället därefter använde barnen sådant de hittat och plockat i naturen, såsom löv och ”näsor” som fick smycka målningen. Projektet kring momentmålning pågick under fem tillfällen och barnen fick uppleva hur alstret växte fram under deras gemensamma skapande.

Förskolan The Cottage har sedan tidigare haft flertalet konstprojekt med bland annat textilgalleriet Fiberspace Gallery och Easy Piece, där temat varit hållbarhet.

Läs mer om förskolan The Cottage

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 13 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra förskolechefer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.

Lär mer om våra förskolor

[:]