Momentmålning på förskolan The Cottage

the cottage

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

På förskolan The Cottage på Södermalm pågår ständigt spännande aktiviteter kring skapande både i ateljén och på avdelningarna. När barn ges möjlighet att utforska kring färg och form utvecklar de sin förmåga att förstå och gestalta världen. Läroplanen för förskolan beskriver att verksamheten ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter genom olika uttrycksformer, som till exempel lek, sång, dans och bild.  På så sätt är det viktigt att erbjuda barnen en rad olika sätt att uttrycka sig.

Momentmålning

I ett av projekten har barnen fått arbeta i mindre grupper kring en teknik som heter momentmålning. Detta är ett arbetssätt som syftar till att träna samarbete genom att barnen skapar tillsammans på samma papper i flera olika omgångar. På detta sätt byggs målningen upp successivt vid olika tillfällen. Momentmålning är viktigt för att träna på att inte färdigställa ett alster på några minuter, på så sätt får barnen öva på att fokusera på processen mer än den färdiga produkten. Genom att vara närvarande i processen kan barnens skaparglädje stärkas och prestations oron minskas. Metoden innebär också att barnen får mötas över åldersgränser eftersom alla deltar utifrån sin förmåga. På så sätt skapas tillfällen för barn att mötas i grupper som vanligtvis inte deltar i samma aktiviteter på förskolan. Nytt lärande uppstår mellan barnen och gemensamma erfarenheter skapas tillsammans.

Vid det första tillfället började barnen med att grunda pappret med vattenfärg. Efter att barnet målat färdigt fick arket torka ordentligt under natten. Vid nästa tillfälle använde barnen istället vattenbaserad färg på flaska och målade vidare på samma papper. Vid tillfället därefter använde barnen sådant de hittat och plockat i naturen, såsom löv och ”näsor” som fick smycka målningen. Projektet kring momentmålning pågick under fem tillfällen och barnen fick uppleva hur alstret växte fram under deras gemensamma skapande.

Förskolan The Cottage har sedan tidigare haft flertalet konstprojekt med bland annat textilgalleriet Fiberspace Gallery och Easy Piece, där temat varit hållbarhet.

Läs mer om förskolan The Cottage

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 13 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra förskolechefer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.

Lär mer om våra förskolor

[:]

Fler inlägg

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala

Torget

DBR – Dialogic Book Reading

På förskolan Torget i Rinkeby har nästan alla barn ett annat modersmål än svenska. Att jobba med det svenska språket är därför extra viktigt för att erbjuda alla barn som deltar i verksamheten en bra start i livet. Förskolan ingår i ett forskningsprojekt lett av Stockholms universitet där DBR tillämpas för att följa barnens språkutveckling. Metoden bygger på att utveckla muntligt språk genom strukturerade boksamtal. Målord används i bilderboksläsning med mer dialog genom att särskilt fokus fästs vid dessa. Detta innebär att ur de böcker som användes vid lästillfällena har sex stycken målord valts ut. Dessa ord uppmärksammas särskilt och