Nu öppnar förskolan The Rainbow i Kristineberg

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Nu öppnar förskolan The Rainbow i Kristineberg. Förskolan befinner sig i rymliga och ljusa lokaler i Kristineberg, med närhet till olika parker och lummiga områden. The Rainbow kommer, precis som övriga verksamheter inom Tellusbarn, ha fokus på språk, skapande och hälsa, med en allmänpedagogisk inriktning. Vi kommer arbeta systematiskt med barns språkutveckling genom modellen ”Före Bornholmsmodellen”, som även främjar barns läs- och skrivinlärning senare i skolan. The Rainbow kommer vara en svensk-engelsk verksamhet där barnen möter både svensktalande och engelsktalande pedagoger, även om huvudspråket är svenska. Information till föräldrar kommer finnas på både svenska och engelska.

En hälsosam relation till rörelse och sin kropp behöver skapas tidigt, därför har förskolan en viktig roll i detta. The Rainbow kommer därför arbeta aktivt med rörelse både inne och ute. Inne på förskolan kommer barnen erbjudas pedagogledd rörelse på ett lekfullt sätt regelbundet. Med en genomtänkt utomhuspedagogik läggs grunden för barnens intresse att röra sig ute. Barn som är ute mycket utsätts för färre smittorisker och rör sig mer naturligt än de som spenderar mycket tid inomhus. Verksamheten utomhus innebär att barnen i större utsträckning får möjlighet att ta del av den mångfald naturen erbjuder. Naturen rymmer oändligt många möjligheter för pedagogisk verksamhet – bland kottar, löv, myror och sniglar gömmer sig såväl språk, som matematik och naturvetenskap.

På The Rainbow kommer det finns en ateljépedagog som genomför aktiviteter kring skapande tillsammans med barnen och förskolans pedagoger. Barnen kommer ges möjlighet att i en lugn miljö arbeta tillsammans i mindre grupper och med några få material i taget. Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar det verbala språket. Därför är det viktigt att alla barn ges möjlighet att förmedla tankar och känslor genom olika uttrycksformer, som de till exempel får tillfälle att göra genom skapandet.

The Rainbow är en mindre förskola med plats för omkring 30 barn, förskolan finns med i Stockholms stads gemensamma kö, välkommen att söka till oss!

Läs mer om förskolan

Fler inlägg

Aktuellt från oss

Att arbeta med tydliggörande pedagogik i förskolan

För att vistelsen på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik behöver barnen få uppleva att vardagen är begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är viktigt att dagens struktur och rutiner är tydliga för barnen, samt att alla vet och förstår vad som ska hända och vad som förväntas av dem. En vardag som är hanterbar och förutsägbar skapar trygghet och sammanhang. Ett sätt att få dagen på förskolan mer begriplig är att använda sig av tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik handlar om att använda visuella strategier som komplement till det talade språket. En vanlig visuell strategi är att använda bildstöd. Barn

Piazzan

Kreativa och utforskande barn på förskolan Piazzan

Barnen är intelligenta om vi vuxna ger barnen möjligheter, barnen ska få tänka fritt och kreativt.  Med inspiration av Reggio Emilias filosofi har vi tagit ställning för att aktivt ta till vara och undersöka de Hundraspråkliga. Barn har hela tiden något att berätta, de är i berättande världar. Med hjälp av olika språk hör vi dessa berättelser på olika sätt. En nyckel till lärande och utveckling är det kreativa, att få känna att man har möjlighet att förändra och påverka sin lärsituation. Förskolans pedagoger behöver ge barnen möjlighet att omskapa relationer, hjälpmedel och situationer, och ge möjlighet att prova många gånger i olika sammanhang, och med olika typer av hjälpmedel. På Piazzan ger pedagogerna barnen möjlighet att vara delaktiga