Por fin una guardería sueca-española en Södermalm – Förskolan Galaxen på Södermalm startar svensk-spansk avdelning till höstterminen 2020.

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

La guardería infantil Galaxen en Södermalm dará inicio a su sección sueca-española el semestre de otoño de 2020.

Esto significa que los niños que asistan a esta sección contarán con pedagogos bilingues tanto para la enseñanza como para cuidados. El idioma principal de esta sección continuará siendo el sueco, pero hemos provisto que los libros, las canciones y otros materiales pedagógicos se encuentren tanto en sueco como en español. De esta manera se dará a los niños la posibilidad de desarrollar ambos idiomas de la mejor manera posible.

El desarrollo del lenguaje siempre ha sido parte importante de nuestro trabajo en Tellusbarn y al respecto contamos con experiencia de larga data, entre otros con nuestras secciones de sueco-ingles tanto en Galaxen como en otros establecimientos preescolares

Los pedagogos de la sección sueca-española de Galaxen cuentan con formación y estrategias para recibir niños independiente de si hablan algún cualquier idioma. Para esto comenzamos por emplear tanto el sueco como el español en las actividades diarias, desde reuniones a horas de comida. Haciendo uso de herramientas digitales, así como de canciones y cuentos en ambos idiomas, desarrollamos el vocabulario de los niños de manera simple y divertida.

La idea es suministrar a los niños en edad preescolar el mejor comienzo posible en la vida. Inspiramos y desarrollamos habilidades en niños ciudadanos del mundo para que se muevan con fluidez entre idiomas y culturas, enfrentando su futuro con seguridad, alegría y creatividad. La sección sueca-española de Galaxen es la próxima etapa de este fantástico viaje.

Det betyder att barnen på den avdelningen kommer att ha tvåspråkiga pedagoger i såväl undervisning som omsorg. Huvudspråket på avdelningen är fortfarande svenska, men vi ser till att böcker, sånger och annat pedagogiskt material finns både på svenska och spanska. På så sätt ges barnen möjlighet att utveckla båda språken på bästa sätt.

Språkutveckling har alltid varit en betydande del av verksamheten på Tellusbarn och vi har mångåriga positiva erfarenheter av bland annat svensk-engelska avdelningar, både på Galaxen och andra förskolor.

Pedagogerna på Galaxens svensk-spanska avdelning har utbildning och strategier för att möta barnen oavsett om de pratar mer eller mindre av något språk. Här kommer vi att använda både svenska och spanska i dagens alla aktiviteter, från samlingar till matstunder. Med hjälp av digitala verktyg samt sånger och sagor på båda språken utvecklar vi snabbt barnens ordförråd på ett enkelt och roligt sätt.

Tellusbarns vision är att erbjuda bästa möjliga start i livet. Vi inspirerar och utvecklar nästa generation världsmedborgare, som rör sig bekvämt mellan språk och kulturer och möter sin framtid med trygghet, glädje och kreativitet. Den svensk-spanska avdelningen på Galaxen är nästa etapp på denna fantastiska resa.

Fler inlägg

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala

Torget

DBR – Dialogic Book Reading

På förskolan Torget i Rinkeby har nästan alla barn ett annat modersmål än svenska. Att jobba med det svenska språket är därför extra viktigt för att erbjuda alla barn som deltar i verksamheten en bra start i livet. Förskolan ingår i ett forskningsprojekt lett av Stockholms universitet där DBR tillämpas för att följa barnens språkutveckling. Metoden bygger på att utveckla muntligt språk genom strukturerade boksamtal. Målord används i bilderboksläsning med mer dialog genom att särskilt fokus fästs vid dessa. Detta innebär att ur de böcker som användes vid lästillfällena har sex stycken målord valts ut. Dessa ord uppmärksammas särskilt och