Läs mer om förskolan: Piazzan

Barns inflytande

Under sommaren fick vi en stor kartong och tillsammans med barnen har vi diskuterat om vad vi kan göra av den. Varje barn fick presentera sin idé och utifrån allas tankar och idéer har vi skapat en tankekarta. En tankekarta är en plats där allas funderingar samlas. Barnen bestämde sig för att skapa ett hus som de kan leka i. Barnen fick bestämma vad fönstret skulle ha för färger och former till exempel, fönster i triangel- och cirkelform, dörren skulle vara som en rektangel och så vidare. Utifrån barnens initiativ, intresse och engagemang har vi bestämt oss för terminens projektarbete ”hus”. Projektarbetet kommer att ha fokus på färg och form. Genom detta arbetssätt får barnen inflytande över sin utbildning då de får vara med och bestämma och påverka.

Skapande

Alla barnen är delaktiga och samarbetar under processen av husbygget. Huset består av olika geometriska former.

Värdegrund

Vi har läst Tiokompisböckerna för barnen, Sprid glädje. Vi har gjort barnintervjuer om vad som gör en glad. Vi har tillsammans diskuterat om att det är viktigt med glädje och att glädje smittar av sig samt att man kan bli glad av olika saker.

Vi har läst boken Säg förlåt och skapat kompisregler utifrån barnens initiativ.

Närmiljö

Vi har gått på utflykt för att undersöka de olika hustyper som finns i vår närmiljö. Barnen hittade höghus (lägenheter), radhus och villor. Barnen har diskuterat likheter och olikheter mellan husen.

Kultur, modersmål och digitalisering

Hus i världen

Vi har rest till olika länder med hjälp av Google Earth för att titta på olika hus. Barnen diskuterade kring att husen ser “annorlunda” ut jämfört med de som finns i vårt närområde. Vi övade samtidig på att säga begreppet “hus” på våra respektive modersmål.

Språk, Samarbete hem och förskola

Bokpåsen

Eftersom begreppet hus är väldigt stort kopplar vi bokpåsen till projektet som en del i arbetet med barns inflytande över sin utbildning. I bokpåsen får barnen lägga en bok de valt ut hemifrån, som vi sedan läser tillsammans på sagostunden. Högläsning har flera goda effekter på språkutvecklingen och kan utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk och ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld. När vi läser för barnen pratar vi om författare och illustratör, vi går en ” bildpromenad” (tittar på bilderna innan vi läser), vi stannar upp under läsningen och låter barnen fråga, tänka högt, anknyter till egna erfarenheter. Vi ställer även metakognitiva frågor om innehållet där barnen behöver tänka efter, där det inte finns några svar som är rätt eller fel. Vi pratar om ordens betydelse och när vi möter ett nytt ord ger vi barnen förutsättningar att utöka ordförrådet.

Naturvetenskap

Myrans livscykel

Under skogendagarna har vi besökt myrstacken (myrornas hus). Vi tittade på hur myrorna ”arbetar” när de bygger sitt hus. Sedan läste vi boken ”barr är bäst” som handlar om myrornas levnadssätt. Vi tittade på bilder på hur det ser ut inuti en myrstack, vi såg att det fanns olika gångar och rum, i rummen fanns det en drottning och mycket ägg. Sedan blev barnen inspirerade att bygga en egen myrstack, myrstacken blev sedan ett spel som barnen kunde spela. Spelet handlar om myrans väg till för att ta sig in i myrstacken, komma förbi hinder, hitta mat och sedan finna drottningen.

Föräldrainflytande

Under terminens föräldramöte fick vårdnadshavarna bekanta sig med olika digitala verktyg, till exempel projektorn. Vårdnadshavarna fick måla jorden för att det är vårt “hus”, på så sätt blev de delaktiga i vårt projektarbete.

Drama, Språk och digitalisering

Vi har läst sagan om tre små grisar för barnen och sedan dramatiserat den för dem. Barnen har också återberättat sagan med egna ord för sina kompisar. Utifrån barnens initiativ och inflytande har vi dramatiserat sagan och gjort en föreställning. Barnen har skapat relevant rekvisita till föreställningen, vårt stora hus fick bli en del av rekvisitan.

Barnen har programmerat vargen (Bee-bot) och hjälpt vargen att hitta hem till grisarna. Genom programmering skapar vi förutsättningar för barnen att stärka sin förmåga till logiskt tänkande och problemlösning. Samtidigt får barnen bekanta sig med begreppen; kommando, sekvens, kod och algoritm.