Läs mer om förskolan: Tallkrogen

Projekt skuggor och ljus som fenomen på förskolan Tallkrogen

På kulturförskolan Tallkrogen har barnen varit nyfikna på skuggor och ljus och vi kommer att arbeta med det som projekt. Barnens nyfikenhet och inflytande tas till vara och vi skapar upplevelser och förutsättningar för att göra dem nyfikna på att se sambandet mellan material, skuggor och ljus.

”Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.“ Lpfö 18”

Barnens intresse för skuggor föds i de spontana tillfällena i rollekar som till exempel tjuv och polis. Barnen följde olika spår och med hjälp av ficklampor samlade de olika saker till en utredning, bland annat döda insekter. De utforskade skuggor i andra delar av rummet. De upptäckte insekterna med ficklampan och observerade insekternas skuggor för att sen titta med mikroskop-webb-ägget och inleda en utredning.

Med hjälp av solen och olika ljuskällor kommer barnen att undersöka skuggor och på ett lustfyllt sätt skapar vi olika undervisningstillfällen för barnen att lära sig mer om skuggor.

Ett undervisningstillfälle var i ateljén. Vi började med att mörklägga rummet. Sen tog vi fram återbruksmaterial och barnen fick bygga något som skulle vara högt utan att använda lim eller häftapparat. De fick bara använda häftmassa att sammanfoga det de ville. Några svårigheter dök upp och barnen lyfte olika hypoteser angående material, tyngd och hur mycket häftmassa man skulle behöva för att de skulle lyckas att bygga. Medan de byggde så hade vi projektorlampan på och började utforska hur skuggor bildades. Sen var det dags att experimentera med ficklampor på olika ställen och avstånd och lägga till andra material framför ficklampan för att få olika effekter.

Vi utgår ifrån barnens funderingar och hypoteser när vi planerar aktiviteter och gör experiment. Vi är medforskare tillsammans med barnen för att söka svar på deras frågor. Vi använder digitala verktyg i undervisningstillfällen då dessa erbjuder fler möjligheter till måluppfyllelse.

Mål för förskolan (Vad prioriterar vi just nu?)

  • Utveckla en förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
  • Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  • Utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.
  • Utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Introducera nya begrepp så att barnen får utveckla sitt språk/ordförråd.
  • Utmana och stimulera barnen att utveckla sitt språk och kommunikation samt matematik.

”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. ”På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.” Lpfö 18”