Läs mer om förskolan: Smedby

På kulturförskolans Smedby erbjuderna pedagogerna varje fredag barnen olika drama. Det sker genom gestaltande av sagor och dramalekar. Ibland sker det avdelningsvis och ibland för hela förskolan gemensamt. I fredags gestaltades sagan om Rödluvan, genom att pedagogen på ett lekfullt sätt dramatiserade upp karaktärerna som är i sagan med hjälp av olika rekvisita.

Barnen visade sitt engagemang, nyfikenhet och inlevelse i sagan! När pedagogen berättat sagans slut, då var det barnens tur att gestalta och återberätta sagan igen för varandra och bearbeta känslor som finns med i berättelsen. Syften med drama som pedagogisk metod är att främja och utveckla barns språk och sociala interaktion. Det stärker även självförtroendet och det ger tillgång till kommunikation. Drama gör barnen aktiva, de får leva ut och använda kroppens olika sinnen som en del i inlärningen av ny kunskap. 

Läroplanens mål: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som rörelse, sång, musik och dans (Lpfö18.s,14).