Rörelse och skapande på förskolan Fiolen

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

I ett projekt på förskolan Fiolen har barnen utforskat rörelse och hur vi människor rör oss, genom att uttrycka sig i bild, form och dans.  

Inledningsvis ritade barnen olika figurer, med rörelse som utgångspunkt. Därefter deltog barnen i miniröris, där de skulle härma de olika rörelserna som de hade ritat. Detta blev spännande! Barnen turades om att härma de olika rörelserna och sedan fick kompisarna gissa på vilken rörelse som härmades. I denne process gavs barnen möjlighet att både träna på kroppsuppfattning, koordination, koncentration och samarbete.  

Längre fram i projektet skapade barnen dockor med hjälp av piprensare och aluminiumfolie, för att sedan fortsätta det skapande arbetet med att forma dockor av lera. Detta blev en intressant fortsättning i projektet då barnen fick möjlighet att utforska hur det tvådimensionella nu blev tredimensionellt.  

Nästa steg är att berätta en saga utifrån rörelserna och figurerna, med hjälp av rekvisita som barnen själva kommer att skapa med återbruksmaterial. Med detta moment får barnen öva på att utrycka sig med ord och på att berätta och skriva.  

Genom att arbeta i projektform får flera kunskapsområden mötas, i allt från rörelse, till skapande och språk. När vi arbetar över ämnesgränser skapas meningsfullhet och sammanhang för barnen. Andra positiva effekter med undervisning i projektform är att få fördjupa sig i olika områden tillsammans med barnen, men samtidigt kunna ge utrymme för att ändra riktning utifrån barnens intressen.   

Fler inlägg

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala

Torget

DBR – Dialogic Book Reading

På förskolan Torget i Rinkeby har nästan alla barn ett annat modersmål än svenska. Att jobba med det svenska språket är därför extra viktigt för att erbjuda alla barn som deltar i verksamheten en bra start i livet. Förskolan ingår i ett forskningsprojekt lett av Stockholms universitet där DBR tillämpas för att följa barnens språkutveckling. Metoden bygger på att utveckla muntligt språk genom strukturerade boksamtal. Målord används i bilderboksläsning med mer dialog genom att särskilt fokus fästs vid dessa. Detta innebär att ur de böcker som användes vid lästillfällena har sex stycken målord valts ut. Dessa ord uppmärksammas särskilt och