Rörelse och skapande på förskolan Fiolen

I ett projekt på förskolan Fiolen har barnen utforskat rörelse och hur vi människor rör oss, genom att uttrycka sig i bild, form och dans.  

Inledningsvis ritade barnen olika figurer, med rörelse som utgångspunkt. Därefter deltog barnen i miniröris, där de skulle härma de olika rörelserna som de hade ritat. Detta blev spännande! Barnen turades om att härma de olika rörelserna och sedan fick kompisarna gissa på vilken rörelse som härmades. I denne process gavs barnen möjlighet att både träna på kroppsuppfattning, koordination, koncentration och samarbete.  

Längre fram i projektet skapade barnen dockor med hjälp av piprensare och aluminiumfolie, för att sedan fortsätta det skapande arbetet med att forma dockor av lera. Detta blev en intressant fortsättning i projektet då barnen fick möjlighet att utforska hur det tvådimensionella nu blev tredimensionellt.  

Nästa steg är att berätta en saga utifrån rörelserna och figurerna, med hjälp av rekvisita som barnen själva kommer att skapa med återbruksmaterial. Med detta moment får barnen öva på att utrycka sig med ord och på att berätta och skriva.  

Genom att arbeta i projektform får flera kunskapsområden mötas, i allt från rörelse, till skapande och språk. När vi arbetar över ämnesgränser skapas meningsfullhet och sammanhang för barnen. Andra positiva effekter med undervisning i projektform är att få fördjupa sig i olika områden tillsammans med barnen, men samtidigt kunna ge utrymme för att ändra riktning utifrån barnens intressen.