Läs mer om förskolan: Uppfinnaren

Under vårterminen har avdelningen Propellern arbetat vidare med ”Sagans värld” som projekt i undervisningen. Barnens intresse för projektet är fortfarande aktuellt och därför kommer vi att fortsätta tillsammans med barnen att utforska nya sagor med nya karaktärer och nya upplevelser.

Projektet har som mål att uppmuntra barnen i deras språkutveckling samt utveckla deras fantasi och föreställningsförmåga, viktiga verktyg för att stimulera barnens kreativitet och problemlösningsförmåga. I projektet kommer matematik, naturvetenskap och estetiska färdigheter att också ta plats i planerade och spontana aktiviteter, utifrån olika sagor, utifrån barnens egna intressen och nyfikenhet för olika teknik och estetiska uttrycksformer.

Vi försöker erbjuda barnen varierade former av gestaltning för olika sagor, detta för att kunna koppla barnens olika intresse till sagorna samt öka deras inflytande. Genom sagorna synliggör vi språket men också matematik för barnen, antal, räkneord och lägesord. Barnen får jämföra och nämna olika storlekar, stor, mellan och liten. Barnen har också använt sig av ”pytteliten” för att beskriva de minsta föremålen i sagorna. Social kompetens och värdegrund utvecklas genom lek, sång och berättelser, socialt samspel, turtagning, konfliktlösning och känslor mellan Troll och Bockarna Bruse eller mellan Guldlock och de tre björnarna, till exempel.

Vi har arbetat med sagan ”De röda bilarna Bruzzo” som berättar samma text som Bockarna Bruse, men vi har bilar istället för bockarna och en grön traktor istället för trollet. Sagan varierar också lite, i bilarnas version kommer bilarna att hjälpa traktor när den ramlar från bron och de blir bra kompisar till slut. En annan version, “Råttorna Brussi”, använder sig av matematiken och en stor mängd av lägesbegrepp som på, under, bredvid, genom, framför, bakom, för att skapa förståelse kring sagans händelser mellan katten och de tre råttorna. Pedagoger presenterar de nya versionerna under samlingar, samt materialet. Barnen får efteråt, på egen hand, använda sagornas material fritt, gestalta och dramatisera deras favorit saga på sina villkor och efter sina egna uppfattningar.