Läs mer om förskolan: Tibble

På kulturförskolan Tibble i Kungsängen har vi under terminens gång kartlagt vad barnen är intresserade av. Vi är två avdelningar som heter ”Nyskaparen” och ”Upptäckaren”. Vi pedagogerna har som mål att se över barns intresse hos båda avdelningarna, eftersom vi arbetar tillsammans och strävar efter att ha en röd tråd mellan avdelningarna. Därför har vi valt ett projekt som heter ”Känna och färger”.

Vår förskola och vi strävar efter att varje barn ska ha en lärorik och rolig undervisning. Varje barn ska känna sig viktig, delaktig och ha inflytande över sitt lärande och i förskolans verksamhet. Detta är ett grundläggande mål för oss som personal och därför är skapande och kommunikation en nyckel för att nå alla barn med olika bakgrunder och barn som inte har svenska som modersmål språket. Därför är vi en mångfaldig förskola! Exempelvis har skapande som profilämne och att rita har blivit vår styrka att utgå från och utveckla barns intresse och kunskaper i projektet.

Känna är ett brett ord som vi kan känna med vår kropp, sinnen och även känslor. Syftet med projektet ”känna” är att titta, uppleva, undersöka och utforska tillsammans. Barnen ska utveckla sin identitet och utveckla en förståelse för hur vi kan känna olika känslor. Att våga prata mer om vad vi känner, genom att till exempel känna på olika fenomen i vardagen. Att känna om vattnet är kallt eller varmt är också en känsla av vad vår kropp känner och tolkar. Det är viktigt att barnen förstår vikten av begreppet känna och hur ordet kan användas.

I projektet utgår vi från språk, natur och matematik. Enligt läroplanen ”utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap – förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.” (Skolverket, 2018).

I förhållande till målen i läroplanen för förskolan så ser vi till att arbeta utifrån barnens intresse, kunskaper och utvecklingen. Vi ser även till att förstärka och främja barnens språkutveckling och kunskap i både enskilt och på gruppnivå. Vi stannar upp, diskuterar, reflekterar kring innehållet och bilderna som tas under projektet.

Under projektet har barnen gått till skogen för att samla löv. Varje barn har berättat hur mycket de har samlat, vilken färg lövet har och hur lövet kändes. Barnen använde olika adjektiv och motsatsen på orden. Till exempel om lövet var mjukt, hårt, tjockt, smalt och kallt eller varmt. Barnen har även jämfört lönnlövets och asplövets utseende med handen och använt det geometriska formerna. Ett exempel är att asplövet ser ut som en cirkel.

Med hjälp av naturen har barnen skapat en räv med löv, papper och lim. Vi vill förmedla att naturmaterialet är ett viktigt redskap för människor och vi behöver respektera alla levande varelser samt ta hand om dem.

Barnen rör materialet med händer, fötter och ibland hela kroppen genom att känna med kinden, lukta genom näsan. Vi ställer olika frågor som till exempel: Luktar de olika materialen något? Barnen skrattar och kommer på nya saker att göra hela tiden. Varje dag berättar ett barn från barngruppen om vädret och använder begreppet kallt som enligt dem innebär regn, snö och att det blåser medan varmt innebär att solen skiner☀️❄️. Att få använda flera av sina sinnen genom att utforska tillsammans gör att barnen kan upptäcka ännu fler detaljer och möjligheter.

Vi har pratat om vår kropp och vad har vi för sinnen och organ samt pratat om känslor. Känslorkort har blivit ett verktyg som sätter fokus på barnens känslor. Barnen sätter ihop ögonen och munnen tillsammans, sedan får barnen berätta för oss vad bilden innebär och vilken känsla som ligger bakom bilden. Korten uppmuntrar dem att utforska, uttrycka, upptäcka och att utveckla sina känslor. På det sättet fördjupar de sin förståelse för att alla känslor är behövliga och lika viktiga. Genom ritmetoden har vi sett resultat på barnen som är blyga och inte säger lika mycket att de har vågat berätta mer om vad de känner genom att rita.

När en pedagog läste en bok som heter ”Din fantastiska kropp” har barnen visat ett stort intresse för kroppen och vad olika organ heter. Barnen hade övervägande funderingar om hjärtat och lungorna. En diskussion ägde rum kring om att hjärtat var på höger eller vänster sida. Genom diskussionen försökte vi tillsammans hitta var hjärtat var. Genom att känna och titta i boken så fick de svar att hjärtat finns på vänster sida.

Barnen har berättat hur hjärtat låter, ”hjärtat dunkar”, ”dunk, dunk” säger de. Barnen har varit så fascinerade av hur hjärtat ser ut. varje barn har fått en bild som de skulle lägga på kroppen, och samtidigt sagt vad delen heter på svenska och engelska.

På avdelning Upptäckaren (den yngre avdelningen) har de valt projektet färger och fokuserat på de två grundfärgerna röd och blå. Målet med projektet är att lära barnen färger, se skillnaden mellan färgerna och att lära sig benämningen på svenska och engelska. Exempelvis har personalen kopplat de två färgerna till maten, sortering och städning.

Färgflaskor har varit ett hjälpmedel för att förtydliga färgerna i projektet. Exempelvis att personalen visar en röd flaska för att underlätta för barn att hitta ett föremål som har röd färg som till exempel lego eller ett tåg.

I projektet har de även använt vatten med färger. Rött vatten innebär varmt vatten och blått innebär kallt vatten. Barnen har doppat fötterna eller händerna i vattnet, för att känna om vattnet var kallt eller varmt. Några av barnen var så försiktiga med att känna, medan andra har doppat sina fötter och tyckte att det var roligt. Många av de yngre barnen har inte det verbala språket, men de gör sig ändå förstådda genom ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Ibland visar barnens kroppsspråk mer vad de känner än genom att använda det verbala språket. Barnen använder former som till exempel cirkelform med blå och röd färg i ljusbordet. När personalen tänder ljuset i ljusbordet blir färgerna ljusare, men när ljuset släcks blir färgerna mörkare. Syftet med det är att barnen ska se skillnad på ljusare och mörkare färg.