Spännande projekt mellan Paletten och Sherwood

Under hösten pågick ett spännande tema kring broar på förskolorna Paletten i Husby och förskolan Sherwood på Kungsholmen. Syftet var att låta den skapande processen kring broar bli till en öppning för att ge möjlighet för nya möten mellan barnen. Att skapa möjlighet för möten både inom och utanför den egna verksamheten är en spännande möjlighet som vi värdesätter högt. Felice, som är en av ateljépedagogerna på Tellusbarn och driver det skapande arbetet på tre av våra förskolor, ledde detta tema på Paletten och Sherwood.

I arbetet kring broar har utgångspunkten varit att de byggs för att överbrygga hinder. Exempel på olika hinder kan vara dalgångar, vatten eller korsande trafik. Broar kan också förbinda länder eller kontinenter med varandra eller göra så att öar blir nåbara från fastlandet. Stockholm är till exempel en stad på öar som är förbunden med broar och i Husby går fotgängarna på broar mellan kvarteren, medan trafiken under dem rör sig.

Både olika material och tekniker har använts i barnens skapande processer i temat kring broar, för att ge barnen möjlighet till flera uttrycksformer har de även fått filma olika broar. Barnen har getts tillfälle att träna samarbete och samspel med andra genom att bygga en större bro tillsammans, där broar har byggts från ett barn till ett annat. Detta har syftat till att gestalta hur en bro kan fungera som en viktig länk för kommunikation och interaktion mellan människor, för möten mellan människor kan vara som att bygga broar. Under projektet har sådana viktiga samspel skapats mellan förskolorna Sherwood och Paletten, som trots att båda hör till Stockholm stad ändå är två områden som skiljer sig från varandra. Barnen på de båda förskolorna arbetade med samma tema och skickade inspelade videomeddelanden till varandra, där de berättade lite om sig själva för barnen på den andra förskolan. På Tellusbarn ser vi detta som ett av de viktigaste uppdragen vi har, att skapa möten mellan människor och ge utrymme för nya relationer att skapas.

Se mer här: https://vimeo.com/hapetzeder/broar 

Läs mer om förskolorna Paletten och Sherwood

Förskolan Paletten

Förskolan Sherwood