Läs mer om förskolan: Backen

Språkutvecklande aktiviteter på förskolan Backen

På Tellusbarns nyckelförskolor går många barn som inte har svenska som förstaspråk. Där fokuserar vi extra på att skapa en grund för barnen i det svenska språket.

På nyckelförskolan Backen i Vårberg finns många aktiviteter som främjar barnens språkutveckling, som lekar, sånger och musik, men också digitala verktyg som interaktiva spel och pedagogiska appar på svenska.

För att möta alla barn utifrån sina individuella förutsättningar jobbar vi också med högläsningsmetoden ”Dialogic book reading”. Detta arbete är en del i ett forskningsprojekt som drivs av Stockholms universitet. Metoden innebär att pedagogerna systematiskt planerar, genomför och utvärderar boksamtal med barnen, där barnen blir mer aktiva än på en vanlig högläsningsstund.

Forskning kring barns språkutveckling visar att Dialogic book reading är en effektiv språklig metod som ökar barns ordförråd och stimulerar språkutvecklingen i stort. När barnen är aktiva själva lär de sig som mest av böcker, och framförallt har både pedagoger och barn väldigt roligt tillsammans i bokläsningen!