Tellusbarn medverkar i forskningsprojekt på Stockholms universitet

Under 2019 kommer sju av förskolorna inom Tellusbarn delta i ett forskningsprojekt som genomförs tillsammans med Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Projektet handlar om socialt samspel i lekstunder och språkaktiviteter i förskolan. Bakgrunden till forskningsprojektet är att förskolor med god kvalitet har positiva effekter på barns språkliga, kognitiva och socioemotionella utveckling.

På specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet arbetar flera forskare med forskningsområden som rör specialpedagogik och lärandemiljöer för barn i förskoleåldern. Eva Siljehag och Mara Westling Allodi ansvarar för dessa forskningsområden och har inlett ett samarbete med andra forskare, doktorander och studenter inom specialpedagogik. Syftet är att utveckla forskningsprojekt inom tidiga specialpedagogiska insatser i förskolan. Genom ett samarbete med olika förskolor, däribland sju verksamheter inom Tellusbarn, kommer praktiknära forskning genomföras. Camilla Karlsson Suarez är specialpedagog hos Tellusbarn och leder projektet för våra verksamheter. Forskningsprojektet kommer fokusera på att utveckla områden där evidensbaserade insatser saknas kring samspel och språklig utveckling och som efterfrågas av de som arbetar inom förskolan.

I studien kommer olika metoder att prövas, som förväntas öka förskolans kvalitet som inkluderande lärmiljö för barn i behov av stöd. Metoderna som används i projektet syftar till att öka dessa barns sociala samspel och kommunikation. De sju förskolorna från Tellusbarn som deltar i projektet kommer arbeta med en metod som heter ”dialogic bookreading”, eller ”bokläsning med mer dialog” som universitetet valt att kalla metoden på svenska. Genom att använda denna metod kommer studien undersöka om dessa insatser leder till att förskolans lärmiljö blir mer inkluderande, genom att barn i behov av stöd blir mer delaktiga och att barn med svenska som andraspråk utvecklar sitt ordförråd.

Dialogic bookreading är en strukturerad metod för att läsa och samtala om böcker. Pedagogen som leder boksamtalen väljer böcker och förbereder böckerna med frågor som uppmuntrar barnens språk och kommunikation.  I dialogic bookreading blir barnen aktiva i dialog kring bokens innehåll istället för att vara passiva lyssnare. När man väljer bok till boksamtalen behöver man tänka på vissa kriterier, bland annat att boken har rika illustrationer, tilltalar barnen och att barnen förstår bokens innehåll. Det finns olika typer av frågor man ställer under boksamtalen, som syftar till att barnen stimuleras i sin språkliga medvetenhet, tränar minnet och utökar sitt ordförråd. Lässtunden ska vara lustfylld, rolig och avslappnad, framgångsfaktorer för lyckade boksamtal är att blanda läsningen med att ställa frågor, att följa barnens intressen och att ha roligt!

Projektet Socialt samspel i lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd” bedrivs på Specialpedagogiska Institutionen vid Stockholms Universitet i samarbete med huvudmän och förskolor. Projektet är knutet till nätverket Inkluderande lärandemiljöer och tidiga insatser  (ILTI) och till Forskarskolan i specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i skola och förskola.

Läs mer om senaste utbildningsdagen

Läs mer om forskningsprojektet här

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 13 förskolor i Stockholms och Uppsala län. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi arbetar utifrån skollagen och läroplanen, men lägger extra fokus på språk, skapande och hälsa

Läs mer här