Projekt

Dialogic Book Reading

Något som utmärker Tellusbarn är att vi lägger stor vikt vid att stärka barns språkliga färdigheter genom medvetet språkutvecklande arbete. Tellusbarn har sedan 2017 arbetat med att implementera metoden Dialogic Book Reading (DBR) i syfte att stimulera barns språk- och ordförrådsutveckling samt öka delaktigheten för barn i språklig sårbarhet. Arbetet med DBR har lett till stor framgång; barnen är aktiva, engagerade och delaktiga i lässtunden. Kvalitén på språkundervisningen har höjts. DBR är en evidensbaserad metod som innebär att barn får möjlighet att utveckla sitt språk och lära sig nya ord och begrepp genom planerad och systematisk högläsning. Barnen uppmuntras att vara aktiva och interagera utifrån innehållet i boken istället för att lyssna till när den vuxne läser. Arbetet med DBR har gett goda effekter för barnens delaktighet och engagemang i bokläsningen. Tellusbarn har satsat stort på att kompetensutveckla pedagoger inom DBR metoden.

Tellusbarn kom i kontakt med metoden genom medverkan i nätverket Inkluderande Lärmiljöer och Tidiga Insatser (ILTI) anordnat av specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Det är ett specialpedagogiskt nätverk för forskare och yrkesverksamma. Nätverket fokuserar på tidiga specialpedagogiska insatser i förskola. En förskola av hög kvalité och tidiga insatser har stor betydelse för att främja en positiv utveckling av barns förmågor samt förebygga skolsvårigheter. Nätverket bidrog till att Tellusbarn kunde delta i ett forskningssamarbete kring metoden finansierat av skolforskningsinstitutet i samarbete med Stockholms universitet.

Här kan du se en film om projektet

Under länkarna nedan kan du läsa mer om våra samarbeten och projekt

Lek och språk – Forskning om Specialpedagogiska insatser i förskola (lekochsprak.com)

Lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd | Skolforskningsinstitutet (skolfi.se)

Inkluderande lärandemiljöer och tidiga insatser, ILTI – Specialpedagogiska institutionen (su.se)

FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org)

Praktiknära skolforskning – resultat och erfarenheter från nio forskningsprojekt | Skolforskningsinstitutet (skolfi.se)

Avsnitt 33: Att stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn | Skolforskningsinstitutet (skolfi.se)

Språkutveckling och social inkludering | Skolforskningsportalen