Projekt

Dialogic Book Reading

På flera av Tellusbarns förskolan har många barn ett annat modersmål än svenska. Att jobba med det svenska språket är därför extra viktigt för att kunna erbjuda alla barn som deltar i verksamheten en bra start i livet.

Tellusbarn jobbar med en metod som heter Dialogic Book Reading, DBR. Dialogic Book Reading är en strukturerad metod för att läsa och samtala om böcker. Pedagogen som leder boksamtalen väljer böcker och förbereder böckerna med frågor som uppmuntrar barnens språk och kommunikation. I DBR blir barnen aktiva i dialog kring bokens innehåll istället för att vara passiva lyssnare.

När man väljer bok till boksamtalen behöver man tänka på vissa kriterier, bland annat att boken har rika illustrationer, tilltalar barnen och att barnen förstår bokens innehåll. Det finns olika typer av frågor man ställer under boksamtalen, som syftar till att barnen stimuleras i sin språkliga medvetenhet, tränar minnet och utökar sitt ordförråd. Lässtunden ska vara lustfylld, rolig och avslappnad. Framgångsfaktorer för lyckade boksamtal är att blanda läsningen med att ställa frågor, att följa barnens intressen och att ha roligt!

Här kan du se en film om projektet

Dialogic Book Reading, engelska

Flera av Tellusbarns förskolor har en tvåspråkig profil där pedagogerna pratar både svenska och engelska med barnen. Den tvåspråkiga profilen innebär att det på dessa förskolor finns engelsktalande pedagoger som talar engelska med barnen i undervisnings- och omsorgssituationer samt att böcker och annat material finns på både svenska och engelska. Detta bidrar till att barnen får möjlighet att tillägna sig två språk i förskolan.

Tellusbarn arbetar sedan tidigare med läsmetoden Dialogic Book Reading, DBR, som är en metod som främjar barns språkutveckling. För närvarande pågår en utbildning kring metoden även för några av Tellusbarns engelsktalande pedagoger. Syftet är att stärka den engelskspråkiga profilen samt ge de engelsktalande pedagogerna en metod att använda i sitt arbete. Utbildningen leds av Tellusbarns specialpedagoger. Böcker på engelska har valts ut för att passa metoden vilket innebär att de är särskilt utvalda för att uppmuntra till dialog vid läsningen samt ge barnen möjlighet att lära sig nya ord (målord).

Pedagogerna träffas vid två tillfällen för att lära sig metoden samt förbereda de aktuella böckerna. Därefter genomförs läsveckor på respektive förskola som följs upp vid gemensamma utbildningsträffar.