Nyheter och omvärldsbevakning

Specialpedagogik för lärande – pedagogiska relationer

2022-02-28

Tillsammans med pedagoger från våra förskolor deltar vi specialpedagoger i Skolverkets kompetenshöjande insats Specialpedagogik för lärande. Inom Specialpedagogik för lärande prövar vi specialpedagogiska metoder, arbetssätt och förhållningsätt i syfte att bli bättre på att möta alla barns behov och anpassa undervisningen så att den gynnar alla barns utveckling och lärande.

Vi har precis avslutat steg 2 som har fokuserat på pedagogiska relationer. Pedagogiska relationer är inte vilka relationer som helst utan de ska stödja samtliga barns utveckling och lärande i förhållande till förskolans mål.

De pedagogiska relationerna innefattar tre områden; emotionell stötting, social stöttning och kognitiv stöttning. För att förskolan ska hålla en hög kvalitet behöver vi arbeta med att utveckla stödet inom samtliga av ovanstående områden. Det räcker inte att bara ge barn emotionellt stöd i förskolan. Undervisningen behöver också bidra till att ge förutsättningar för att utveckla sociala och kognitiva förmågor och processer i undervisningen som stödjer detta.

I steg två fick vi möjlighet att studera de pedagogiska relationerna i olika situationer på förskolan. Några situationer som vi studerade var matsituationer samt olika leksituationer där pedagogerna interagerade med barn. Vi filmade oss själva och analyserade vilken stöttning vi gav barnen utifrån de pedagogiska relationerna. Utifrån en analys utvecklade vi vår undervisning.

En pedagog fick under sin observation av en matsituation insikt i att barnet gavs mycket emotionellt och kognitivt stöd. Barnet som spillde vatten på sin tröja fick stöd i att hantera sina känslor, uppmuntrades att inte ge upp utan pröva att dricka ur glas igen. Barnen runt bordet bjöds in till samtal där de fick utveckla sina kognitiva färdigheter. Det blev dock uppenbart för pedagogen att den sociala stöttningen kunde utvecklas. Interaktionen och samtalen i matsituationen skedde i huvudsak mellan pedagogen och barnen och inte barnen emellan. Denna värdefulla insikt bidrog till att påbörja arbetet med att utveckla undervisningen vidare. Dels genom att se över placeringen runt bordet, dels genom att uppmuntra barnen att ta hjälp av varandra, ge pedagogiska instruktioner som uppmuntrar till samarbete samt att främja mer till samtal mellan barnen.

Det blev tydligt för oss alla att det sker en hög grad av stötting och lärande i olika situationer under en dag på förskolan. Det finns oändliga möjligheter att utveckla oss själva, vår undervisning och barnen lärande med stöd i de pedagogiska relationerna.

Vi går nu in med spänning in i nästa steg som handlar om att skapa delaktighet och engagemang.

Här kan du läsa mer om projektet


Högläsning med mer dialog fortsätter på Tellusbarn

2021-09-03

Tillsammans har vi nu summerat de erfarenheter och lärdomar vi gjort inom Projektet Socialt samspel i lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd. Vi i Tellusbarn har deltagit i projektet sedan 2019 och arbetat med interventionen Högläsning med mer dialog. Pedagoger har genom projektet fått utbildning i läsmetoden och barn i våra verksamheter har fått ta del av systematisk bokläsning.

Läs mer om projektet här


”En bro av poesi” till skolor med förskoleklass

2021-06-22

I höst får vi ta del av Svenska Akademiens antologi ”En bro av poesi” som i samarbete med Skolverket skänks till alla skolor med förskoleklass. Antologin syftar till att inspirera och vara en tillgång i det läsfrämjande arbetet på skolorna. Boken innehåller både äldre och nyare dikter och med varje dikt finns bilder av våra samtida barnboksillustratörer.

Som stöd i arbetet med boken finns en lärarhandledning på Svenska Akademiens webbplats. UR, Sveriges Utbildningsradio, har valt att animera 10 dikter ur ”En bro av poesi” och dessa program publiceras på deras webbplats i höst.

Läs mer här:
Svenska Akademien
En bok för alla


Specialpedagogik för lärare

2021-06-11

Nu har den nya boken Specialpedagogik för lärande kommit ut. Boken vänder sig till yrkesverksamma pedagoger och speglar kärnan i läraruppdraget, det vill säga att stödja lärmiljöer som främjar välbefinnande och lärande gör alla barn delaktiga. I kapitlet ”Förskolans specialpedagogik – en gemensam professionsarena ” är Tellusbarn representerad och omnämns genom det forskningsprojekt vi har deltagit i tillsammans med Stockholms universitetet. Boken har givits som gåva till deltagande pedagoger i projektet.