Våra specialpedagoger

På Tellusbarn tycker vi att det är viktigt att alla barn får goda förutsättningar att utvecklas och att lära. Därför har vi två specialpedagoger som tillsammans jobbar centralt med Tellusbarns 27 förskolor; i verksamheten, med barnen och med pedagogerna.

Specialpedagogerna arbetar för att främja lärmiljöer där alla barn kan utvecklas och lära. Detta görs på organisations-, grupp- och individnivå. Våra specialpedagoger arbetar också övergripande med Tellusbarns kvalitets- och utvecklingsarbete och bidrar dessutom med specialpedagogisk kompetens i olika pedagogiska frågor.

Tellusbarns pedagoger erbjuds kontinuerligt fortbildning inom det specialpedagogiska området. Det kan vara allt från anknytning och lågaffektivt bemötande till tillgängliga lärmiljöer och lek och samspel. På Tellusbarn har vi en språkprofil på våra förskolor. Våra specialpedagoger arbetar med att driva språkutvecklande insatser inom verksamheten.

För barn och barngrupper med behov av särskilt stöd och anpassningar, arbetar specialpedagogerna med observation, handledning och stöd i verksamheten. Förskolorna får stöd i kartläggningsarbetet samt när de ska upprätta handlingsplaner. Detta hjälper till att identifiera och undanröja hinder i barnens utveckling och lärande.

Våra specialpedagoger kan också finnas med som stöd i samtal med vårdnadshavare och vara behjälpliga vid externa kontakter som till exempel autismcenter, habilitering, logoped.