Så arbetar Tellusbarn med orosanmälan

I Sverige har socialtjänsten och förskolor ett gemensamt ansvar när det gäller att skydda barns välbefinnande och säkerhet. Om det finns oro för ett barns välmående har personalen skyldighet att agera och rapportera orosanmälan till socialtjänsten.

Anmälningsplikten är lagstyrd och ingår i socialtjänstlagen. Det innebär att alla som arbetar med barn har ett enskilt ansvar att uppmärksamma barns situation och anmäla oro till socialtjänsten i den berörda kommunen. (14 kap 1 § SoL).

Förskolans överordnade mål är att slå vakt om barnets intressen. På Tellusbarn arbetar vi aktivt med våra medarbetare för att de ska vara insatta i vad en orosanmälan innebär och hur man rapporterar en misstanke om oro.

Styrdokument till alla medarbetare

Tellusbarn har ett antal styrdokument som medarbetarna är skyldiga att ta del av och som informerar om orosanmälan. I dokument ”Tystnadsplikt och sekretess”, som medarbetarna skriver under i samband med att de startar sin anställning, fastställs att de som arbetar inom förskolan har en skyldighet att lämna ut uppgifter till socialtjänst när en anställd misstänker att ett barn far illa i hemmet. Misstanke om våld eller sexuellt utnyttjande anmäls direkt vilket är rutin inom alla Tellusbarns verksamheter.

Regler och planer repeteras två gånger per år

I Tellusbarns personalhandbok konstateras att det räcker med oro för förekomst av våld eller sexuellt utnyttjande i hemmet för att medarbetarna ska vara förpliktade att anmäla oron till socialtjänsten. I dessa fall får man som medarbetare eller rektor inte informera vårdnadshavaren om sin oro eller ställa följdfrågor, anmälan ska då ske skyndsamt. Även i Tellusbarns krisplan finns detaljerad information om anmälningsplikt och hur ska den hanteras. Där beskrivs processen från observation och dokumentation till anmälan i detalj samt rollfördelning mellan huvudman, rektor och enskild medarbetare. Alla Tellusbarns förskolor går genom både personalhandbok och krisplan två gånger per år vilket syftar till att säkerställa att dessa centrala dokument är förankrade hos medarbetarna. Vår skyldighet är att anmäla och socialtjänstens ansvar är att utreda och bedöma.

Mindre händelser

Ibland möter vi på förskolan händelser som inte är av lika allvarlig karaktär; smutsiga kläder, oklippta naglar eller en blöja som inte bytts. Detta är i första hand inte grund till en direkt orosanmälan, barnets välmående kan tillgodoses av personalen genom samtal med vårdnadshavarna. Vi har också möjlighet att ringa och rådgöra med socialtjänsten om vi själva skulle vara tveksamma eller vilja ha råd. Om det inte sker någon förändring utan detta upprepas, kommer det att anmälas i enlighet med socialtjänstlagen.

Förskolan har en viktig roll i att skapa en god dialog kring frågor som inte rör vanvård utan är en följd av brist på rutiner, resurser eller kommunikation. Ett exempel är en bristande respekt för förskolans dagliga rutiner för hämtning och lämning, ett annat är okunskap om hygienrutiner. Om inte dessa brister grundar sig i ett större problem hanteras de bäst i en förtroendefull dialog mellan förskola och vårdnadshavare.

Missförhållanden hanteras alltid

I Tellusbarns verksamheter möter vi dagligen runt 1 500 barn och har ansvar för dem under en stor del av deras vardag. Det är därför av största vikt att vi uppmärksammar eventuella missförhållanden och hanterar dem tillsammans med både vårdnadshavare och socialtjänsten.